ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
21-04-2021, 02:39
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  เมื่อยกเลิก รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ไปแล้ว และ ฉบับชั่วคราวถูกบังคับใช้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
เมื่อยกเลิก รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ไปแล้ว และ ฉบับชั่วคราวถูกบังคับใช้  (อ่าน 822 ครั้ง)
Neoconservative
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 407


We protect the Kingdom


« เมื่อ: 15-10-2006, 11:18 »

 หัวข้อกฏหมายรัฐธรรมนูญ (2540)

หมวด10 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่1การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 มาตรา 291 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
 (1) นายกรัฐมนตรี
 (2) รัฐมนตรี
 (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 (4) สมาชิกวุฒิสภา
 (5) ข้าราชการการเมืองอื่น
 (6) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนา หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวม ทั้งสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ ผ่านมา โดยผู้ที่ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ ในบัญชีและสำเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้าด้วย
 มาตรา 292 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนิ้สินตาม มาตรา 291 ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่ยื่นบัญชี ดังกล่าว และต้องยื่นภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
 (1) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง
 (2) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
 (3) ในกรณีที่บุคคลตาม มาตรา 291 ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตาย ในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนึ้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาย
 ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (2) แล้วให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก ตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย

..........................................................................................................................................

มาตรา 295 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ครบกำหนด ต้องยื่นตาม มาตรา 292 หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระทำ ดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองใดๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้ว ให้นำบทบัญญัติ มาตรา 97 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

..........................................................................................................................................

เมื่อ รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราวถูกบังคับใช้ มาตรา ต่างๆเหล่านี้ ต้องถูกยกเลิกไปพร้อมกับ ฉบับ 2540 หรือไม่

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
    กระโดดไป: