ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
30-05-2020, 12:22
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  ฝ่ายต้านไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ บางคนอาจโดน มาตรา 10 ( 3 )...หลอกลวง.. 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
ฝ่ายต้านไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ บางคนอาจโดน มาตรา 10 ( 3 )...หลอกลวง..  (อ่าน 2543 ครั้ง)
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« เมื่อ: 13-08-2007, 05:09 »

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 25 ก.ค. มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... ตามที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไข เพื่อรองรับการลงประชามติในวันที่ 19 ส.ค.

จากทั้งหมด 13 มาตรา นอกจากการแก้ไขชื่อร่างแล้ว บทลงโทษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกำหนดโทษที่รุนแรงจะทำให้คนไม่กล้าไปใช้สิทธิ์ กรรมาธิการได้ปรับบทลงโทษให้น้อยลงด้วยการไม่ระบุโทษขั้นต่ำแต่กำหนดโทษขั้นสูง ดังที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 9-11

ส่วนลักษณะการกระทำผิดจากที่กำหนดไว้กว้างๆ ซึ่งเกรงว่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ ได้ปรับแก้โดยเขียนให้ชัดเจนขึ้น รวมถึงข้อถกเถียงกรณีการทำโพลหรือเปิดเผยผลสำรวจ ก็อะลุ้มอล่วยห้ามเผยแพร่ในช่วง 3 วันก่อนวันประชามติ โดยรายละเอียดแต่ละมาตรามีดังนี้

มาตรา 1 พ.ร.บ.ฉบับนี้เรียกว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ....

มาตรา 2 พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพ.ร.บ.ฉบับนี้

ร่างรัฐธรรมนูญ หมายความว่า ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2550

ออกเสียง หมายความว่า ออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ หมายความว่า ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้มีสิทธิออกเสียง หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ

หน่วยออกเสียง หมายความว่า หน่วยออกเสียงตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ที่ออกเสียง หมายความว่า ที่ออกเสียงตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541

มาตรา 4 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับมอบหมายจากสภาร่างรัฐธรรมนูญตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงแล้ว ให้ถือว่าการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 (1) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 และตามที่กำหนดไว้ในประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้นำความในมาตรา 24 และมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 มาใช้บังคับด้วยการอนุโลม

มาตรา 5 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ใดกระทำความผิดตามพ.ร.บ.นี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541

มาตรา 6 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง กรรมการประจำหน่วยออกเสียง คณะอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งในการปฏิบัติตามประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 8 ผู้ใดทำลายบัตรที่มีไว้สำหรับการออกเสียงโดยไม่มีอำนาจกระทำได้ หรือจงใจกระทำการด้วยประการใดๆ ให้บัตรออกเสียงชำรุด หรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำการด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน หรือเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท

มาตรา 9 ผู้ใดกระทำในระหว่างการออกเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น

(2) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรออกเสียงมาออกเสียง

(3) นำบัตรออกเสียงออกไปจากที่ออกเสียง

(4) ทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรออกเสียง เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบัตรของตน

(5) ขัดคำสั่งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงที่สั่งให้ออกไปจากที่ออกเสียง เพราะเหตุที่ผู้นั้นขัดขวางการออกเสียง ตามข้อ 20 วรรคสอง แห่งประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ

(6) นำบัตรออกเสียงใส่ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงเพิ่มขึ้นจากความจริง

(7) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไป ณ ที่ออกเสียง หรือเข้าไป ณ ที่ออกเสียง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาการลงคะแนนออกเสียง

(Cool ก่อความวุ่นวายขึ้นในที่ออกเสียง หรือกระทำการใดอันเป็นการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง

ผู้กระทำตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้กระทำตาม (6) (7) หรือ (Cool ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 10 ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

(1) ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง

(3) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง หรือเพื่อให้สำคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียง หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง

(3/1) เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ ทำให้สูญหาย ทำให้ไร้ประโยชน์ นำไป หรือขัดขวางการส่งซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย

(4) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ อันมีผลเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง

(5) เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง

ผู้กระทำตาม (1) (2) (3) หรือ (3/1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และผู้กระทำตาม (4) (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้

มาตรา 11 ผู้ใดเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง ในระหว่างเวลาสามวัน ก่อนออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 12 กรรมการประจำหน่วยออกเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรออกเสียง หรือคะแนนในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทำด้วยประการใดๆ โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรออกเสียงชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรออกเสียงให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือทำรายงานการออกเสียงไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท

มาตรา 13 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพ.ร.บ.นี้

http://www.buddyjob.com/news/politic/show_news-4241-3.html

เห็นกฎหมายแรง ๆ แบบนี้...ชักเป็นห่วงฝ่ายต้าน...ถ้าโดนจับ ก็จะบอกว่า รัฐบาลรังแก..

แต่ไม่เคยดูว่าตัวเอง บิดเบือนและหลอกลวงชาวบ้านขนาดใหน..

พอถูกจับเข้าก็หาว่า..กลั่นแกล้ง ปิดปาก...


การบิดเบือน ตีความผิด ๆ ถูก ๆ เข้าข่าย "หลอกลวง" แทบทั้งนั้น
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 13-08-2007, 05:22 »

วันนี้ดู ช่อง 11 กลุ่มอาจารย์เจิม อ.จรัล ลงไป 3 จังหวัดชายแดนใต้บอกไว้ชัด

เพราะมีผู้ถามในกลางรายการเสวนา ( เข้าใจว่าเป็นฝ่ายต้าน )

พออาจารย์เจิม พูดประเด็นนี้ เรื่องการบิดเบือนในสาระสำคัญ อาจเข้าข่ายกระทำความผิด

คนที่ถามเลยจ๋อยไป

ดูสภาพในการเสวนาครั้งนี้ ฝ่ายรับ ปรบมือต้อนรับอย่างดียิ่ง

แต่เสียดายแปลร่างรัฐธรรมนูญ เป็นภาษายาวีไม่ทัน ( หวังว่าคงจะแปลออกมาและจัดพิมพ์แจกต่อไปนะครับ )

จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี

เรื่องการบรรจุพระพุทธศาสนา ก็เหมือนกัน ขนาดมหาเด่ของมาเลย์ ก็ตอบแบบเดียวกัน ในการใส่เรื่องศาสนาอิสลามในรัฐธรรมนูญมาเลย์

ของประเทศเค้าก็ไม่ใส่นะครับ...เรื่องให้ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ( อันนี้ยืนยันจากผู้รู้ในรายการวันนี้ )

โชคดีที่หลังจากมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวาน กลุ่มต่อสู้เรื่องศาสนาพุทธ ประกาศยกเลิกความคิดต่อต้านในวันนี้ลอง ๆ ตีประเด็น "หลอกลวง" โดยการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ คิดว่าจะ "โดน" มัยครับ
บันทึกการเข้า

(ก้อนหิน) ละเมอ
Moderator
ขาประจำขั้นที่ 3
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,041เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 13-08-2007, 08:03 »

เท่าที่อ่านมีเพียบครับ กลโกง หลอกลวงให้เข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งเรื่องผู้สำเร็จราชการเอย ฯลฯ
เมื่อวานก็มีกระทู้แอ๊บแบ๊วอีกกระทู้หนึ่ง คนในนั้นก็รู้ แต่แกล้งไม่รู้ ได้ทีก็ด่า คมช.
บันทึกการเข้า

An.mkII
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,984


Out of kontrol....!!!!!


เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 13-08-2007, 10:03 »


โชคดีที่หลังจากมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวาน กลุ่มต่อสู้เรื่องศาสนาพุทธ ประกาศยกเลิกความคิดต่อต้านในวันน
เมื่อวานผมเข้าไปที่ราชดำเนินแบบผ่านๆน่ะครับ..

ผมขำอะไรรู้ไหมครับ..ผมเเทบจะไม่มีใคร..หน้าไหน..

ที่มันบอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบันเอาประเด็นเรื่องพระราชเสาวนีย์ประเด็นนี้มาเล่นกันเลย..


ซึ่งถ้ามองในมิติหนึ่งเราก็จะคิดได้ว่าเออพวกราชดำเนินมีความสำนึก..

แต่ถ้าเรามองอีกมิติ..มิติที่ว่า....

ไอ้ที่มัน "ไม่เล่น" ก็คงจะไม่ใช้เพราะความ "สำนึกอะไร.."

แต่ก็คงจะเป็นเพราะว่าพระราชเสาวนีย์ท่อนนี้.... มันไม่ทำให้ฝ่ายตนเองได้เปรียบซะมากกว่า.. และ มันเอามาตีความแบบหัวหมอเข้าข้างตนเองไม่ได้..

พ่อก็เลยไม่เอามาเล่นซะมากกว่า..555


แบบเฉลิมซะมากว่า...
 
ที่ตอนเฉลิมมาตั้งกระทู้ให้หาเเห่กันให้ไปดูเฉลิม..

แต่พอเฉลิมพูดไม่เข้าหูตนเอง..ก็ไม่สนใจเเละพากันด่าเฉลิมจากกระทู้ของคุณบัวลอยผมล่ะฮากร๊ากเลย..555


ปล.ผมว่าจะจะเอากฏหมายเรื่องประเด็นหลอกหลวงมาอ้างกันจริงๆ..

ผมว่าตอนนี้จับได้หมดล่ะครับ..


เพราะเเค่คุณบอกว่าการรับร่างรธน.ฉบับนี้..มันจะเกี่ยวกะการยอมรับรัฐประหาร รึ รักทักษิณแค่นี้มันก็ผิดแล้ว...ใช้รึไม่ครับ...

แบบที่นายอดิศรมันออกมาพูดมาบอกอะไร.. รวมถึงนักวิชาการหัวเหลี่ยมอีกเป็นกระบุงโกย....

 


ฉะนั้นไอ้พวกที่เล่นประเด็นนี้ก็ควรพึงสังวรไว้ซะมั่งว่าที่เขาเมตตาก็ดีแล้ว..และแบบนี้ยังมาหาว่าเขาเป็นเผด็จการอีก..


เพราะถ้าเป็นในสมัยเหลี่ยมผมว่ายิ่งกว่านี้อีก..เพราะในสมัยมันมีพวกหัวหมอที่บ้ากฏหมายเเยอะ....ที่อะไรมันหก็อ้างกฏหมาย แต่มันไม่ยอมดูเจตณาของกฏหมายว่าเขาทำมันขึ้นมาเพื่ออะไร..

ที่ว่า..... เพื่อปกป้องคนดี..รึเพื่อกลั่นเเกล้งคนดีเเละปกป้องคนชั่วๆ....  แบบที่มันชอบตีความกันในสมัยทักษิิณ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13-08-2007, 10:05 โดย An.mkII » บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: 13-08-2007, 12:48 »

สงสารคนอ่านกระทู้ครับ ไปจับเอาประเด็น "ผู้สำเร็จราชการ" มาเล่น
เจอกระทู้ของจริงเข้า....

ยังดีที่ WM รู้อะไรผิดอะไรรีบลบไปซะ 2 กระทู้

ระวังเถอะ...อาจเจอดีมีคนเอาเรื่องทำความผิดกฎหมาย พรบ.ประชามติเข้าซักวัน


ความผิดมันสำเร็จแล้วซะด้วย...
บันทึกการเข้า

ชัย คุรุ เทวา โอม
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,846


สมัครรักแมว แต่ผมรัก Cat


« ตอบ #5 เมื่อ: 13-08-2007, 13:38 »

ราชดำเนิน เข้าไปนี่ต้องถือ M-16 ปะครับ
บันทึกการเข้า

"...สิ่งที่มนุษย์เราหวงแหนที่สุดก็คือชีวิต และก็เป็นสิ่งที่ให้แก่เขาเพื่อดำรงอยู่ได้แต่เพียงครั้งเดียว เขาจักต้องดำรงชีวิตอยู่เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องทรมานใจด้วยความโทมนัสว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปนั้นปราศจากจุดหมาย จักต้องไม่มีความรู้สึกอับอายว่าตนมีอดีตอันต่ำต้อยด้อยคุณค่า ชีวิตเช่นนี้ เมื่อตายลงก็สามารถพูดได้ว่าชีวิตของฉัน และพลังกายพลังใจทั้งหมดของฉันได้อุทิศให้แก่อุดมการณ์ที่ดีงามที่สุดแล้วในโลกนี้ นั่นคือการต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสรภาพของมนุษย์..."

คำรำพัน ณ สุสานสหายผู้เสียสละในการต่อสู้ปฏิวัติ จากนวนิยายโซเวียตยอดนิยมเรื่อง เบ้าหลอมวีรชน

(How the Steel Was Tempered)

นิโคไล ออสตร๊อฟสกี้ เขียน ค.ศ.1933


*******************************

เชิญเยี่ยมชมบล็อคครับ
http://www.oknation.net/blog/amalit1990
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #6 เมื่อ: 13-08-2007, 15:02 »

ตอนนี้แปลงร่างเป็นคนรักประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการไปหมดแล้ว

รับไม่รับ ไม่เกี่ยวกับทักษิณ ไทยรักไทย หรือพลังประชาชน

เลยได้แต่ขำ ๆ อะครับ แหม...ทำไปได้...

แต่ละรายล้วนแต่ เลียไข่แม้วมาแล้วทั้งนั้น


ก็ไม่รู้ฝั่งหมอเลี๊ยบจะออกลูกเล่นอะไรมาอีก

โดยเฉพาะหาจุดด้อยของร่างรัฐธรรมนูญมาตีแผ่ ให้มากที่สุดประมาณนั้น

สงสารแต่คนไม่อ่านร่าง แล้วรอรับข่าวสารที่เค้าเคี้ยวมาให้ในราชดำเนินอย่างเดียว

เห็นแล้วห่อเหี่ยวหัวใจครับ
บันทึกการเข้า

login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #7 เมื่อ: 13-08-2007, 15:18 »

สงสารคนอ่านกระทู้ครับ ไปจับเอาประเด็น "ผู้สำเร็จราชการ" มาเล่น
เจอกระทู้ของจริงเข้า....

ยังดีที่ WM รู้อะไรผิดอะไรรีบลบไปซะ 2 กระทู้

ระวังเถอะ...อาจเจอดีมีคนเอาเรื่องทำความผิดกฎหมาย พรบ.ประชามติเข้าซักวัน


ความผิดมันสำเร็จแล้วซะด้วย...

ต้องเรียกว่า  wm รู้ว่าจะเป็นจุดอ่อนของฝ่ายเลียแม้ว จึงลบมากกว่าครับ
บันทึกการเข้า
An.mkII
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,984


Out of kontrol....!!!!!


เว็บไซต์
« ตอบ #8 เมื่อ: 13-08-2007, 15:27 »

ราชดำเนิน เข้าไปนี่ต้องถือ M-16 ปะครับ

M-16 ไม่ต้อง....แต่ขอข้อมูลเเม่น..

และอย่างทำตัวอ่อนไหว.... ใครอยากด่าให้มันด่าไป เราทำไม่สนเข้าไว้  เดี่ยวมันก็เลิกด่า...

เพราะถ้าข้อมูลคุณเเน่น....ที่นี้มันเถียงกันไม่ได้ มันก็จะถามไปถึงบุพการีและประวัติคุณแบบทุกซอกทุกมุม...แบบเอากะว่าไม่ให้คุณกล้าเข้าไปเล่นที่นั้นอีก...


นี้แหละความจริงของห้องราชดำเนินที่คุณต้องยอมรับ..ถ้าคุณคิดจะไปเล่น... ที่ผมเจอชนชินซะแล้ว....

แต่น่าจะน้อยกว่าลุงเเคนน่ะ555  ขานั้นผมว่าเขาเจอเเรงกว่าผมอีก..5555บันทึกการเข้า
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #9 เมื่อ: 13-08-2007, 16:12 »


เรื่องการบรรจุพระพุทธศาสนา ก็เหมือนกัน ขนาดมหาเด่ของมาเลย์ ก็ตอบแบบเดียวกัน ในการใส่เรื่องศาสนาอิสลามในรัฐธรรมนูญมาเลย์

ของประเทศเค้าก็ไม่ใส่นะครับ...เรื่องให้ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ( อันนี้ยืนยันจากผู้รู้ในรายการวันนี้ )


แล้วแบบนี้หมายความว่าอย่างไร

Article number: 3
3.
(1) Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and
harmony in any part of the Federation.
(2) In every State other than States not having a Ruler the position of the Ruler as the Head of the
religion of Islam in his State in the manner and to the extent acknowledged and declared by the
Constitution, all rights, privileges, prerogatives and powers enjoyed by him as Head of that
religion, are unaffected and unimpaired; but in any acts, observance or ceremonies with respect to
which the Conference of Rulers has agreed that they should extend to the Federation as a whole
each of the other Rulers shall in his capacity of Head of the religion of Islam authorize the Yang
di-pertuan Agong to represent him.
(3). The Constitution of the States of Malacca, Penang, Sabah and Sarawak shall each make
provision for conferring on the Yang di-Pertuan Agong shall be Head of the religion of Islam in
that State.
(4) Nothing in this Article derogates from any other provision of this Constitution.
(5) Notwithstanding anything in this Constitution the Yang di-Pertuan Agong shall be the Head
of the religion of Islam in the Federal Territories of Kuala Lumpur and Labuan; and for this
purpose Parliament may by law make provisions for regulating Islamic religious affairs and for
constituting a Council to advise the Yang di-Pertuan Agong in matters relating to the religion of
Islam.
บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #10 เมื่อ: 13-08-2007, 16:23 »

พวกเรากลัว "ผีทักษิณ"

แต่ลิ่วล้อ กลัว "ผีกระป๋อง"

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P5704982/P5704982.html*  (42.1 KB, 635x422 - ดู 99 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #11 เมื่อ: 13-08-2007, 16:27 »

solidus

เรื่องศาสนาอิสลาม ผมก็อ้างอิง อดีต สว.ที่เป็นหมอผู้หญิง นั่นแหละครับ

เค้าพูดในรายการวันก่อน ได้ยินกับหู ดูด้วยตาชัดเจน
บันทึกการเข้า

(ก้อนหิน) ละเมอ
Moderator
ขาประจำขั้นที่ 3
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,041เว็บไซต์
« ตอบ #12 เมื่อ: 13-08-2007, 17:24 »

M-16 ไม่ต้อง....แต่ขอข้อมูลเเม่น..

และอย่างทำตัวอ่อนไหว.... ใครอยากด่าให้มันด่าไป เราทำไม่สนเข้าไว้  เดี่ยวมันก็เลิกด่า...

เพราะถ้าข้อมูลคุณเเน่น....ที่นี้มันเถียงกันไม่ได้ มันก็จะถามไปถึงบุพการีและประวัติคุณแบบทุกซอกทุกมุม...แบบเอากะว่าไม่ให้คุณกล้าเข้าไปเล่นที่นั้นอีก...


นี้แหละความจริงของห้องราชดำเนินที่คุณต้องยอมรับ..ถ้าคุณคิดจะไปเล่น... ที่ผมเจอชนชินซะแล้ว....

แต่น่าจะน้อยกว่าลุงเเคนน่ะ555  ขานั้นผมว่าเขาเจอเเรงกว่าผมอีก..5555

ที่จริงผมก็โดนอย่างนั้น หยุดเล่นไปประมาณอาทิตย์เดียวก็เล่นต่อ ไม่สนใจ
แต่ login เดิมโดนยึดแล้ว ก็เลยมีชื่อใหม่ที่ใกล้เคียงกับชื่อเดิม สังเกตให้ดีนะครับ
ส่วนมังกรดำอะไรนั่น ปล่อยๆ เค้าให้เสียคนตอนแก่ดีกว่า...
คนอะไรก็ไม่รู้ ทำตัวเหมือนเด็กๆ แอบอ้าง อ้างทฤษฎีมั่วๆ คาดการณ์อะไรก็ไม่เป็นถูกสักอย่าง ใช้วิธีตอบกระทู้แบบตัดแปะ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13-08-2007, 17:26 โดย (ก้อนหิน) ละเมอ » บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #13 เมื่อ: 16-08-2007, 06:58 »

เมื่อวาน ชูวิทย์ ออกโรง นำเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ ไปให้ กกต. ดำเนินการต่อ

ก็ยังไม่รู้ว่า จะเอาผิดจังจริงแค่ใหน
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]
    กระโดดไป: