ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
03-03-2021, 03:49
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  มติเบื้องต้นรัฐธรรมนูญ : วุฒิสภามาจากการสรรหาและมาจากหลากหลายอาชีพ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
มติเบื้องต้นรัฐธรรมนูญ : วุฒิสภามาจากการสรรหาและมาจากหลากหลายอาชีพ  (อ่าน 1459 ครั้ง)
พระพาย
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 679« เมื่อ: 05-04-2007, 02:13 »


สดๆ ร้อนๆ จาก http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/committee_document_count.php?doc_id=1572

เพิ่งประชุมไปเมื่อวานวันพุธนี้เองครับ... เห็นว่าจะเอาไปถกต่อก่อนสรุปเป็นร่างฉบับแรก... ผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่ชาวเสรีไทยในเวบบอร์ดสนใจและมีส่วนร่วมผลักดันตั้งแต่ต้น จึงคาบข่าวมาให้ชื่นใจกันก่อนครับ

----------------------

มาตรา ๑๐๖ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหา ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และยังมิได้มีการแต่งตั้ง
ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทำให้การแต่งตั้งวุฒิสภาไม่อาจกระทำได้ครบจำนวน
หนึ่งร้อยหกสิบคนในวันครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๗ ถ้ามีจำนวนที่จะได้รับ
แต่งตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิก
จำนวนนั้นประกอบเป็นสมาชิกวุฒิสภา และต้องมีการสรรหาจนครบจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบคน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ได้รับการสรรหาเข้ามานั้นอยู่ในตำแหน่ง
ได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

มาตรา ๑๐๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคน และตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคน ทำหน้าที่
สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๐๘ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙ แล้วจัดส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตำแหน่งใดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา

มาตรา ๑๐๘ ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดำเนินการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา ดังนี้
(๑) ให้สรรหาโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน
(๒) สำหรับจำนวนที่เหลือให้สรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม
จากผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ
และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาจนครบจำนวน
สมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมี

ในการสรรหาโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ให้คำนึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานของ
วุฒิสภาได้เป็นสำคัญ โดยควรจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
และความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมทั้งการเป็นผู้ด้อยโอกาสของสังคม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา
มาตรา ๑๐๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบในการรับสมัครบุคคล
เข้ารับการสรรหาของจังหวัดตามมาตรา ๑๐๘ (๑) และการรับรายชื่อบุคคลที่องค์กรต่าง ๆ
เสนอตามมาตรา ๑๐๘ (๒) และมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้ง
ประวัติและความประพฤติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา

(หมายเหตุ ที่ประชุมมีมติให้รอการพิจารณาในมาตรา ๑๐๖ - ๑๐๙ ไว้ก่อน เนื่องจากยังไม่ได้
ข้อยุติในการประเด็นวิธีการได้มา และจำนวนของสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจะสรุป
เรื่องนี้ในการสัมมนาที่จังหวัดชลบุรี)
บันทึกการเข้า

คลิป นปก บุกทำเนียบชนพันธมิตร
http://pirun.ku.ac.th/~g4685035/01mob.asf
กระทู้ขบวนการเสรีไทยในเวบบอร์ดร่วมคัดคัดกรณีปราสาทพระวิหาร นำโดยคุณ *bonny http://forum.serithai.net/index.php?topic=28065.0
และเอกสารยื่นคัดค้านกระทรวงต่างประเทศไทยและกัมพูชา  http://www.savefile.com/files/1629973
กระทู้สรุปประเด็นปราสาทพระวิหาร โดยคุณ Jerasak http://forum.serithai.net/index.php?topic=28392.0
ใบปลิวขนาด 2 หน้าสรุปประเด็นปราสาทพระวิหาร โดยคุณ Jerasak http://www.savefile.com/files/1626944

แม่น้ำร้อยสายล้วนต้นกำเนิดเดียวกัน... จากสายฝน จากภูเขา ที่ซึ่งคล้ายเจตนารมณ์แห่งฟ้า
เสรีไทยเวบบอร์ด http://forum.serithai.net/
We Open Mind http://www.weopenmind.com/board/index.php
อรุณสวัสดิ์ http://www.arunsawat.com/board/index.php
ที่ทำการเสี่ยวอีสาน[
หน้า: [1]
    กระโดดไป: