ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
28-10-2020, 21:31
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  "แผน 9 กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ( แผน 10 ด้วย ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
"แผน 9 กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ( แผน 10 ด้วย )  (อ่าน 3809 ครั้ง)
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« เมื่อ: 08-02-2007, 15:48 »

"แผน 9 กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
แผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลัก
ทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ดังนี้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของสังคมไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า โดยนำความคิดของทุกภาคส่วนในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด
ระดับอนุภาค และระดับชาติ มาสังเคราะห์เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบให้เกิดเป็น "วิสัยทัศน์ร่วม"
ที่สังคมไทยยอมรับร่วมกัน โดยคำนึงถึงภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมา
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อนำไปสู่สังคมไทยที่พึงประสงค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสร้างคุณค่าที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยบันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 08-02-2007, 15:50 »

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะปานกลาง
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว และมีการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
ในด้านแนวคิดที่ยึด "คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" ในทุกมิติ
อย่างเป็นองค์รวม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี "คน" เป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง

อ่านต่อที่นี่
http://www.nesdb.go.th/plan/data/plan9/data/intro2.doc

***********************************************

สารบัญ 
คำนำ
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
         บทที่ 1 วิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
ส่วนที่ 2 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย 
         บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
ส่วนที่ 3 การเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง 
         บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม 
         บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 
         บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
         บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม 
         บทที่ 7 ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         บทที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่วนที่ 5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
         บทที่ 9 การบริการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล 

-------------------------------

Last Updata: 13 November 2001 / 17:07

http://www.nesdb.go.th/plan/data/plan9/content_page.html
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 08-02-2007, 15:52 »

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554
   
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2549

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ที่ผู้แทนของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ จากทุกจังหวัดและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ และได้ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นแล้ว

เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 08-02-2007, 15:54 »

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 


ประกาศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
คำนำ
สารบัญ
พระปฐมบรมราชโองการ
ปฐมบท
สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
บทที่ 1_การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ฯ
บทที่ 2_ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ์
บทที่ 3_ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
บทที่ 4_ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
บทที่ 5_ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพฯ
บทที่ 6_ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
บทที่ 7_การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก _1_ แนวทางการลงทุนในช่วงแผนฯ 10
ภาคผนวก _2_ การพัฒนากฎหมายในแผน 10 
ภาคผนวก _3_ การศึกษาวิจัย

********************************

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554

http://www.nesac.go.th/nesac/th/whatsnew/detail.php?myLeftMenu=&myDataID=81&myModuleKey=newsother
บันทึกการเข้า

room5
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 573« ตอบ #4 เมื่อ: 08-02-2007, 16:50 »

 
บันทึกการเข้า
ริวเซย์
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 4,637


Worrior in The Blue Armor


เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: 08-02-2007, 17:57 »

อ่านแผนดูแล้วได้รู้ซึ้งถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงของเราจริงๆครับ 

บันทึกการเข้า

ถ้ามีแฟนแบบนี้เอาไหมครับ^^


หน้า: [1]
    กระโดดไป: