ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: snowflake ที่ 03-11-2006, 15:20หัวข้อ: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 03-11-2006, 15:20
เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’  

ภายใต้บรรยากาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศหลังวันที่ 19 กันยายน เราอยู่ในสถานการณ์
แบบใด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา ‘สิทธิเสรีภาพใต้กฎอัยการศึก’ ณ ห้อง
ประชุม 14 ตุลา อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

ทบทวนกันอีกครั้ง เรากำลังเผชิญกับอะไรกันแน่ ???

000

รศ.จรัญ โฆษณานันท์
นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความยิ่งใหญ่มหาศาลของกฎอัยการศึกคืออำนาจที่คุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพ ทั้งนี้
กฎอัยการศึกที่ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน ไม่ใช่กฎอัยการศึกที่ประกาศตามพระราช-
บัญญัติ พ.ศ.2457 (รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้
http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H118/H-118.html) ที่ต้องเป็นพระบรม-
ราชโองการ  ดังนั้นจึงเป็นปัญหาทางกฎหมายที่ต้องตีความ

ในสังคมไทยมีประกาศกฎอัยการศึกอีกลักษณะหนึ่งคือประกาศโดยคณะรัฐประหารหรือ
ลักษณะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีประเด็นที่อาจจะต้องมาถกเถียงกันต่อว่าละเมิดพระราช-
อำนาจหรือไม่  หรือกฎอัยการศึกนี้เป็นกฎหมายหรือไม่ เนติบริกรจะบอกว่าเป็น ถือว่าคือ
คำสั่งของรัฐาธิปัตย์เป็นคำตอบทฤษฎีหนึ่งว่ามีความเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมในตัวของ
มัน อีกประการหนึ่งอาจโยงไปถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราวพ.ศ. 2549 ดังนั้นการประกาศกฎ
อัยการศึกวันที่ 19 กันยายนจึงมีฐานทางทฤษฎีกฎหมายและรัฐธรรมนูญปัจจุบันรับรอง
ในมาตรา 36 ที่ว่าบรรดาประกาศและคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ได้ประกาศ
หรือสั่งไว้ ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะประกาศ หรือสั่ง ให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ใน
ทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือว่า ประกาศหรือคำสั่ง
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้น ไม่ว่าการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้น
จะกระทำก่อนหรือหลัง  วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นประกาศหรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วย  เพราะการไม่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยไม่ควรยอมรับว่าเป็น
กฎหมาย กฎหมายต้องเป็นอำนาจบวกกับศีลธรรม  มีความเป็นเหตุผลที่ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ แล้วจึงออกมาเป็นกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายที่ไม่อยู่ในกรอบนี้จึง
ไม่ชอบธรรม  

อาจารย์เขียน ธีระวิทย์ (นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2528 สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐศาสนศาสตร์)ได้ออกมาพูดเรื่องสิทธิในการทำรัฐประหาร โดยอ้างเหตุว่ารัฐประหาร
ที่ผ่านมามีความชอบธรรมในตัวมันเอง แต่ในทางสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยเป็นสิทธิ
หนึ่ง การที่นักวิชาการกลับพยายามบอกว่าชอบธรรม ผลพวงที่ตามมาจึงชอบธรรมไป
ด้วย โดยบอกว่าเป็นสิทธิธรรมชาติในการโค่นล้มเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาละเมิดสัญญา
ประชาคม

สิทธิธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชนในการปฏิวัติมันมีอยู่มานานแล้วทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก เช่น ในมหาภารตะขออินเดีย ปรัชญาซุนจื่อของจีน หรือที่จักรพรรดิ์
ถังไท่จง ของจีนพูดชัดๆว่าพระราชาคือเรือประชาชนคือน้ำ น้ำพยุงเรือได้ก็ล่มเรือได้
เป็นการยอมรับของจักรพรรดิว่าหากจักรพรรดิทำผิดและถูกโค่นล้มได้

แต่ประเด็นสำคัญในเรื่องสิทธิธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จน
ในปฏิญญาสากลจะพูดถึงสิทธิในการโค่นทรราชโดยขีดเส้นใต้ไว้ว่าเป็นวิถีทางสุดท้าย
ในทางทฤษฎีก็มีที่บอกว่าสิทธิในการกบฏเป็นสิทธิมนุษยชน แต่จะเป็นไพ่ใบสุดท้าย
และมีขั้นตอน คือต้องเป็นเผด็จการมากๆ มีผลกระทบร้ายแรงจนถึงไม่อาจจะทนทาน
ได้ต่อไป ทว่า ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในวันที่ 19 กันยายน ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง
ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย  
 
โดยสรุปคิดว่ากฎอัยการศึกที่ผ่านมามีความไม่ชอบธรรมคือไม่เป็นตามไปพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2457และไม่มีฐานศีลธรรมทางเหตุผลรองรับ ทางทฤษฎีเป็นกฎอัยการศึกที่เป็น
โมฆะ

ถ้าจะอ้างความชอบธรรมของกฎอัยการศึกด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา36 คิดว่ามี
ปัญหามากเพราะมาตรานี้มันใช้รวมถึงประกาศคำสั่งที่เกิดทั้งก่อนและหลังใช้อำนาจ
รัฐธรรมนูญแล้ว พูดถึงอดีตและอนาคต เป็นกฎหมายที่พยายามบอกว่าห้ามไม่ให้ตรวจ-
สอบการใช้อำนาจทั้งหลาย ถ้าเอาหลักนิติธรรมมาจับก็ใช้ไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมาย
ที่ตรวจไม่ได้  

เบื้องหลังการทำรัฐประหารมีคำอธิบายหลายตัว คาร์บอม ตำแหน่งทหาร คิงเมคเกอร์
อมาตยาธิไตย เห็นด้วยที่อาจารย์เบน แอนเดอสัน เสนอในหนังสือฟ้าเดียวกันที่ว่าเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่เป็นสมัยใหม่ แต่ลักษณะการเปลี่ยนผ่านมันไม่บริสุทธิ์
จึงเกิดช่องว่างในการวิจารณ์

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือเมื่อกฎอัยการศึกเกิดขึ้น อำนาจตุลาการหายไปไหน ในหลาย
สังคมมีการบล็อกอำนาจปฏิวัติโดยศาลหรืออำนาจตุลาการ บทบาทของศาลในประเทศ
ตะวันตกบางแห่งจะมีการตัดสินให้เหตุผลรัฐประหารไม่ชอบธรรม หรือตัดสินว่ากฎอัยการ-
ศึกไม่ชอบธรรมและมีความผิดได้ เพียงแต่ในสังคมไทยจะกล้าพอที่จะตัดสินหรือไม่
ตอนนี้สิทธิเรายังมีอยู่เพราะคำสั่งที่ออกมาล้วนไม่ชอบ อีกทั้งสิทธิที่แท้จริงในตัวมนุษย์
ยังมีอยู่ ฟูโก กล่าวว่า เสรีภาพไม่สามารถถูกค้ำประกันได้โดยกฎหมาย หลักประกันของ
เสรีภาพ
คือเสรีภาพ

000


ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี
สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก ถ้าใช้พื้นฐานที่ไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเรือนมาจับจะเห็นว่าขัดกติกา อีกทั้งขัดกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวใน มาตรา 3 ที่ว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครอง
ตามประเพณีการปกครอง ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และตามพันธกรณีแห่งประเทศ ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงมีความขัดแย้งว่าระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎอัยการศึกอันไหนเป็น
กฎหมายสูงสุดกันแน่

กฎอัยการศึกมาจากฐานแนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ประเด็นปัญหาสำคัญคือทำ
อย่างไรจึงจะหาความมั่นคงของสังคมและมนุษย์ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อสิทธิ
ของมนุษย์ได้รับการคุ้มครอง แต่ในกฎอัยการศึกสิทธิบางประการจะถูกจำกัดไป ทั้งนี้
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่อาจแบ่งแยกได้กับสิทธิทางการเมือง พลเรือน เศรษฐกิจ
ถ้าเกิดอะไรกับสิทธิข้อไหนจะทำให้เกิดไม่มั่นคงในชีวิต

เวลาพูดถึงความมั่นคงแห่งชาติ ประเทศในเอเชียจะใกล้เคียงกันบนพื้นฐานที่บอกว่า
ถูกคุกคามโดยศัตรูภายในกับถูกคุกคามโดยศัตรูภายนอก

ศัตรูภายในประเทศไทย เมื่อ 50 กว่าปีก่อนคงพูดได้ว่าคือคอมมิวนิสต์ แต่ตอนนี้เรา
ตอบคำถามไม่ได้เพราะไม่มีแล้ว ส่วนศัตรูภายนอกคือใครก็ไม่มีอีก แล้วมาพูดเรื่อง
ความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร ในเอเชียจึงมักพูดไปทางเดียวกันโดยให้ศัตรูคือ ศัตรู
ทางการเมืองที่มีแนวคิดตรงข้าม  เช่น ฝ่ายค้าน บางประเทศมีปัญหาเชื้อชาติ แต่โดย
ทั่วไปในประเทศไทยไม่มี ดังนั้น ผู้นำแบบเผด็จการก็อาจระบุได้ว่าพวกนักวิชาการ
ที่มาพูดในวันนี้อาจเป็นศัตรูของความมั่นคงแห่งชาติก็ได้ คือคนไม่เห็นด้วยเป็นอันตราย
กับความมั่นคงของชาติที่หมายถึงชาติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

อีกประการหนึ่งที่น่ากลัวคือเวลาพูดถึงความมั่นคงแห่งชาติมักจะขึ้นกับผู้มีอำนาจว่า
ให้คำนิยามอย่างไร หรือเวลาพูดถึงความมั่นคงแห่งชาติ อำนาจทหารจะมีอำนาจมาก
ที่สุดในประเทศนี้จะสร้างความหวาดกลัว หวาดระแวง จึงกำลังผลักดันให้คนในสังคม
รู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติภายใต้เงื่อนไขความมั่นคงแห่งชาติ

มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยตั้งคำถามว่าไทยมีประกาศคณะปฏิวัติหลายร้อยฉบับมาก
ปัจจุบันหลายฉบับก็ยังใช้อยู่ทั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญ ต่อไปแม้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประกาศคณะปฏิวัติทั้งหลายก็ยังใช้อยู่

ความขัดแย้งอีกอย่างคือสิ่งที่ประกาศว่าต้องการให้สังคมไทยมีประชาธิปไตย มีสิทธิ
เสรีภาพ แต่มีการกระทำที่ตรงข้ามทั้งสิ้น พื้นฐานประชาธิปไตยอยู่ที่การให้อำนาจไม่ใช่
การยึดอำนาจ ประเด็นสุดท้าย ความน่าจะเป็นคืออะไร คือยกเลิกกฎอัยการศึกโดยทันที
หรือถ้ายังยกเลิกตอนนี้ไม่ได้ต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าไทยจะยกเลิกกฎอัยการศึก
เมื่อไหร่ สามต้องกระจายอำนาจ

สิทธิเสรีภาพมันถูกรับรองด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 3 แต่มันถูกทำให้ตายด้วยมาตรา
36 ที่ให้ประกาศคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) มีผลทั้งสิ้นและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแม้จะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ก็ตาม

000

นายศิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์
East – West Center , University of Hawaii

อาจารย์เขียน ธีระวิทย์ อ้างนักปรัชญาการเมืองแนวสัญญาประชาคม  แต่นักคิดกลุ่มนี้
เขาพูดว่าประชาชนเท่านั้นมีสิทธิในการปฏิวัติไม่ใช่ทหาร  ความเป็นพลเรือนหมายถึง
ไม่มีอาวุธ ทฤษฎีการเมืองเรื่องทหารปฏิวัติได้ไม่มี

ส่วนในเรื่องหลักนิติรัฐ นักนิติศาสตร์ไทยพูดไว้อย่างแคบๆ โดยบอกเพียงว่าหมายถึง
รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ถ้าอธิบายแบบนี้ทุกสังคมก็จึงเป็นนิติรัฐ การมีกฎหมายเป็น
แค่ส่วนเดียวของหลักการนิติรัฐถ้าใช้เหตุผลแค่นี้ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ก็ถือว่าเป็นนิติรัฐ

องค์ประกอบนิติรัฐที่สำคัญคือ ไม่ได้เชื่อว่ารัฐปกครองโดยกฎหมายอย่างเดียว แต่ต้อง
ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ถ้านิยามแบบนี้ปัญหากฎอัยการศึกจะเลิกเป็นปัญหา เพราะ
อัยการให้อำนาจทหารออกคำสั่งได้ ประเด็นนี้สำคัญกว่าการมองว่านิติรัฐคือการปกครอง
โดยมีกฎหมาย

หลักนิติรัฐจึงบอกว่า องค์อธิปัตย์ต้องอยู่ใต้กฎหมายได้ มิฉะนั้นเผด็จการก็ใช้อำนาจตาม
พอใจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่มีสิทธิฉีกรัฐธรรมนูญ หรือการที่ใน
กฎอัยการศึก คนมีอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือการใช้อำนาจตามอำเภอใจเท่ากับละเมิด
หลักการพื้นฐานของสังคมนิติรัฐเพราะละเมิดกฎหมายเสียเอง

หลักนิติรัฐอีกข้อที่สำคัญคือไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่หรือองค์อธิปัตย์เปลี่ยนกฎหมายตาม
อำเภอใจได้ ดังนั้นต่อให้นักกฎหมายบอกว่า การมีอำนาจรัฐสามารถออกกฎหมายได้ ถ้า
เป็นสังคมนิติรัฐจะบอกว่าไม่สามารถทำได้ถ้าละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ตรง
นี้ต้องเป็นตัวกำกับเสมอ แต่นักกฎหมายไทยยังไม่พูดเรื่องนี้เพียงพอ

นอกจากนี้การปกครองต้องปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยมนุษย์  เพราะมนุษย์มีความ
สัมพันธ์ มีผลประโยชน์ การใช้กฎหมายจึงอาจบิดเบือนได้ สังคมนิติรัฐจะไม่ให้คนหรือ
กลุ่มคนออกกฎหมายได้ตามอำเภอใจ แม้แต่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก็
ต้องถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรม

กฎอัยการศึกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆทั้งทางการเมือง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เวลาอธิบาย
ว่าทำให้ทหารมีอำนาจมากและใช้ได้ตามอำเภอใจ ในแง่กฎหมายไม่ใช่ เพราะการใช้กฎ
อัยการศึกมีรายละเอียด ถ้าใช้อย่างเคร่งครัดจะไม่ให้ทหารใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ คือ
ให้ใช้เมื่อจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยเวลามีภัยสงครามหรือมีจลาจลที่ใหญ่โตจนทหาร
ต้องปรามปราม แต่วันที่ 19 กันยายน มีสงครามหรือจลาจลขนาดนั้นอยู่ที่ไหนในประเทศ
ไทยหรือไม่  

อีกข้อที่น่าสนใจคือกฎอัยการศึกทำให้ทหารมองคนในชาติเป็นศัตรูได้มาก เพราะการใช้
กฎอัยการศึกคือต่อสู้กับราชศัตรู ดังนั้นทหารต้องเข้าใจว่าคนในชาติไม่ใช่ศัตรู แม้จะไม่
เห็นด้วยหรือเห็นต่างทางการเมือง ก็ตาม  มันสะท้อนออกมาในการที่ทหารบอกว่ามีคลื่น
ใต้น้ำ ทหารต้องใจกว้างและยอมรับว่าประชาธิปไตยอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วอย่าง
น้อยก็ตั้งแต่หลัง 14 ตุลา อย่ามองว่าการวิจารณ์นักการเมืองหรือทหารเป็นศัตรูก็ถือว่า
เป็นเรื่องใหญ่

นอกจากนี้ การประกาศใช้กฎอัยการศึกยังสามารถประกาศได้โดย ผู้บังคับบัญชาทหาร
คุมกำลัง 1 กองพัน  หากมองแล้วผู้มีอำนาจตรงนี้เทียบเท่าหรือน้อยกว่าอธิบดีเสียอีก
ต้องอภิปรายกันต่อว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือเรื่องขอบเขตอำนาจฝ่ายทหารให้มีเหนือ
ฝ่ายพลเรือนได้ ถ้าตีความกันอย่างเคร่งรัดจริงๆ พลทหารอาจมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ต้องระบุไม่ให้คลุมเครือ

หรือถ้ามีคดีอาญาเกิดขึ้นกับทหารภายใต้กฎอัยการศึกสามารถพิจารณาในศาลทหารได้
การมีทนายกับอุทธรณ์ฎีกาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะถูกล้มไปด้วย ซึ่งกระทบกับกระบวน-
การยุติธรรมของพลเรือน หากมองในทางการเมืองเท่ากับให้ผู้มีอำนาจมองปัญหาทาง
การเมืองเป็นเรื่องทางการทหาร ดังนั้นการพบปะของกลุ่มต่างๆ ถูกมองเป็นการเคลื่อนไหว
ล้มล้างอำนาจทั้งสิ้น ในที่สุดกฎอัยการศึกทำให้ประเทศถูกมองด้วยสายตาทางการทหาร
จนอำนาจการทหารเป็นวาระหลักของชาติไป
 
http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=5682&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: login not found ที่ 03-11-2006, 15:55
เห็นเรียกหาสิทธิ เสรีภาพ
ไม่เห็นมีใครเรียกหาหน้าที่ และความรับผิดชอบมั่งเลย
ทั้งๆที่จะมีสิทธิ ต้องรู้จักหน้าที่ และต้องมีความรับผิดชอบ
ถามหน่อย เห็นบ่นๆว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพ
ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรตามหน้าที่แล้วมีความรับผิดชอบบ้างหรือเปล่า


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ล้างโคตรทักษิณ ที่ 03-11-2006, 18:12
ที่เรียกหาเสรีภาพ สงสัยว่า 'flake คงจะเดือดร้อนจริงๆ แบบว่า

- ตื่นมาต่อแถวรับปันส่วน

- โดนปิดมือถือ

- จะออกบ้านต้องไปทำเรื่องขออนุญาตไปยังท้องที่

- โดนยกเลิกทรัพย์สิน สั่งย้ายบ้านไปอยู่กระท่อมนอกเมือง

เจออะไรประมารนี้แหละ 'flake ถึงไม่มีเสรี้ฯ ไร้เสรีฯจริง
:slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: มดโฟร์ ที่ 03-11-2006, 18:39
ไม่มีหรอก  แม้แต่สสซึ่งประชาชนเลือกมายังไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงเลย ต้องคอยฟังคำบัญชาของท่านผูมีบารมีสูงสุดในพรรคการเมืองเลย

ลองไปสมัครสสดูนะ เค้าเรียกเคารพมติพรรค  อยู่เมืองไทยก็อแบบนี้เเหระ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: willing ที่ 03-11-2006, 18:49
เรื่องกฏหมายผมไม่รู้
แต่เอาตามความเป็นจริง

ตอนนี้มีใครรู้สึกว่า ตัวเองถูกจำกัดสิทธิ์ให้น้อยลงมากกว่า ตอนยังไม่ปฏิวัติมั่ง

ตอนนี้มีใครรู้สึกว่า ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป เพราะโดนบีบบังคับด้วย "กฏอัยการศึก" อันนี้หรือไม่

คุณ snowflake ว่าไงครับ?


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Solidus ที่ 03-11-2006, 19:03
ไม่มีหรอก  แม้แต่สสซึ่งประชาชนเลือกมายังไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงเลย ต้องคอยฟังคำบัญชาของท่านผูมีบารมีสูงสุดในพรรคการเมืองเลย

ลองไปสมัครสสดูนะ เค้าเรียกเคารพมติพรรค  อยู่เมืองไทยก็อแบบนี้เเหระ
   :slime_bigsmile: นึกถึง สส.หญิงขึ้นมาคนหนึ่งเลย แค่ไม่ทำตามมติพรรคหน่อยเดียว ถูกเรียกเข้าไปอบรมจนร้องไห้เลย


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 04-11-2006, 00:49
คุณ willing
การที่คุณไม่เดือดร้อน มิได้หมายความว่าไม่มีใครเดือดร้อน “จริง”
การที่คุณไม่จน มิได้หมายความว่าไม่มีคนจน “จริง”
การที่คุณไม่เคยคิดสละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ มิได้หมายความว่าไม่มีผู้กระทำ “จริง”
การที่คุณไม่เคยพบไม่เคยเห็นสิ่งใด มิได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มี “จริง”

ถ้าคิดตัดสินทุกอย่างในโลกนี้ว่ามี “จริง”
โดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
“เห็น” แต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองประสบ
ก็คงจะได้พบพานแต่โลกส่วนตัว ที่มิใช่โลกจริง

ดิฉัน “รู้สึก” ว่าโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ
และ “รู้สึก” เดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับ
ให้ต้องทนฟังข้ออ้างงี่เง่าในการใช้กำลังยึดอำนาจ
และคงกฏอัยการศึกเป็นเวลานาน
แม้ชีวิตประจำวันไม่เปลี่ยนไป


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 04-11-2006, 01:57

ดิฉัน “รู้สึก” ว่าโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ
และ “รู้สึก” เดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับ
ให้ต้องทนฟังข้ออ้างงี่เง่าในการใช้กำลังยึดอำนาจ
และคงกฏอัยการศึกเป็นเวลานาน
แม้ชีวิตประจำวันไม่เปลี่ยนไป

กรุณายกตัวอย่างสิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัด ??

หากคุณรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับ ให้ต้องทนฟังข้ออ้างงี่เง่าในการใช้กำลังยึดอำนาจ

แล้วคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเดือดร้อน รำคาญใจ ที่ต้องเห็นองค์กรอิสระต่างๆ ถูกครอบงำ จนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

คนไทยที่รู้สึก เดือดร้อนรำคาญใจ ที่เห็นการโยกย้ายข้าราชการแบบ ไม่คำนึงถึง ความยุติธรรม ความสามารถ

และคนไทยที่ เดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับให้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยได้เพียงไม่กี่นาที ในคูหา

และหลังจากนั้นการออกมาเสียง เดินประท้วง กลายเป็น เพียง พวกข้างถนน พวกเล่นเกมส์นอกสภา ...

หรือประชาธิปไตย มีเพียง คูหาเลือกตั้ง สภา  และผู้ลงคะแนนเสียง แต่ไร้ซึ่งสิทธิ์แห่งการตรวจสอบผู้ที่ตนเลือกเข้าไป ???


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ล้างโคตรทักษิณ ที่ 04-11-2006, 02:26
คุณ สี่หามสามแห่

จะเข้าจิตหัวใจ แม่ยก'flake มาดูตรงนี้ครับ จะเข้าใจเธอแล้วก็มี แม่ยกหัวใจสลาย เที่ยวมานั่งคร่ำครวญ ปากเรียกหาหาประชาธิปไตยจอมปลอม แต่มีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อให้"เผด็จการนายทุน"มีโอกาสกลับมาครองสภา

จะเถียงว่าไม่ใช่ เพราะ ถ้าสิ่งที่เธอนำเสนอเกิดทะลึ่งเป็นจริงตอนนี้ นั่นหมายถึง เผด็จการหน้าเหลี่ยมสามารถกลับมานั่งสภา คงภูมิใจสินะ เผด็จการนายทุนน่ะ

เขาจะกอดเก้าอี้คลอดชีพ แล้วอ้างกติกา ว่า รากเน่าๆ(ขายเสียง) เลือกเขามาตลอด เกล็ดหิมะก็คงชอบเนอะ ทำตามกติกา......ที่เข้าทางตัวเอง แล้วมาอ้างอย่างภูมิใจ เผด็จการนายทุนชนิดนี้ เกล็ดหิมะ แสนปลื้ม...ประชาธิปไตย(จอมปลอม)เจริญแล้ว
 :slime_sentimental:

เข้าใจ หัวอกแม่ยกด้วยครับ  :slime_fighto: เธอกำลังชอกช้ำ ที่ ทูนหัวโดนแย่งเก้าอี้ ดังนั้น 'flake จึงต้องลุกขึ้นสู้เพื่อให้พ่อเหลี่ยมของเธอกลับมา

อีกอย่าง เธอ นิยมทรราชย์ใส่สูทเข้าสภาตามกติกา ส่วนมาแล้วทำบรรลัยเท่าไหร่เธอไม่สนครับ เพราะ ทรราชย์ ผู้นั้นคือ พ่อบังเกิดกล้ายิ่งกว่า พ่อแท้ๆของเธออีก.... :slime_bigsmile:

หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 04-11-2006, 08:47

ดิฉัน “รู้สึก” ว่าโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ
และ “รู้สึก” เดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับ
ให้ต้องทนฟังข้ออ้างงี่เง่าในการใช้กำลังยึดอำนาจ
และคงกฏอัยการศึกเป็นเวลานาน
แม้ชีวิตประจำวันไม่เปลี่ยนไป

กรุณายกตัวอย่างสิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัด ??

หากคุณรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับ ให้ต้องทนฟังข้ออ้างงี่เง่าในการใช้กำลังยึดอำนาจ

แล้วคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเดือดร้อน รำคาญใจ ที่ต้องเห็นองค์กรอิสระต่างๆ ถูกครอบงำ จนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

คนไทยที่รู้สึก เดือดร้อนรำคาญใจ ที่เห็นการโยกย้ายข้าราชการแบบ ไม่คำนึงถึง ความยุติธรรม ความสามารถ

และคนไทยที่ เดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับให้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยได้เพียงไม่กี่นาที ในคูหา

และหลังจากนั้นการออกมาเสียง เดินประท้วง กลายเป็น เพียง พวกข้างถนน พวกเล่นเกมส์นอกสภา ...

หรือประชาธิปไตย มีเพียง คูหาเลือกตั้ง สภา  และผู้ลงคะแนนเสียง แต่ไร้ซึ่งสิทธิ์แห่งการตรวจสอบผู้ที่ตนเลือกเข้าไป ???

ในความรู้สึกของคุณ
ตอนนี้องค์กรอิสระไม่ได้ถูก "ครอบงำ" แล้วใช่ไหม? ใช่ค่ะ เพราะว่าเป็นยิ่งกว่านั้น
มันไม่มีองค์กรอิสระเลย และไม่มีการตรวจสอบด้วย
องค์กรที่ทำหน้าที่อยู่เวลานี้ มาจากการแต่งตั้ง โดยบุคคลที่ทำการยึดอำนาจ
ให้มาตรวจสอบเฉพาะคนที่ถูกเขายึดอำนาจไป
ไม่ได้ให้มาตรวจสอบคนยึดอำนาจที่แต่งตั้งพวกเขาขึ้นมา

คุณเชื่อว่ารัฐบาลนี้ดีเลิศ ไม่มีการโกงกิน? จึงไม่ต้องมีการตรวจสอบใดๆ?
รัฐบาลที่ผ่านไปขนาดว่ามีองค์กรตรวจสอบตั้งมากมายที่ไม่ได้ตั้งมาเองด้วยซ้ำ
คุณยังเชื่อว่าเขาสามารถโกงได้มากมายมหาศาล
ดิฉันไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหาร
ทุกครั้งที่ทำก็อ้างแบบนี้ และถ้าประชาชนยอมรับก็คงอ้างกันได้ตลอดไป
เมื่อไหร่จะเลิกได้เสียที วงจรอุบาทว์แบบนี้

คุณเชื่อโดยสนิทใจหรือว่ารัฐบาลนี้ไม่มี "การโยกย้ายข้าราชการแบบ ไม่คำนึงถึง
ความยุติธรรม ความสามารถ"
ลองไปอ่านข่าวแล้วกัน หรือถ้าไม่ขยันไปค้นก็รอดูต่อไปข้างหน้า
ค่าของคน มันอยู่ที่คนของใคร
ทีใครทีมัน พวกใครพวกมัน

ตอนนี้คุณไม่ต้องเดือดร้อนไปเลือกตั้งที่คูหา ตามกำหนดที่คาดไว้ ด้วย กกต. ชุดใหม่
เพระเขาไม่ให้โอกาสคุณทำเช่นนั้นได้
รอไปอีก 1 ปี 5 เดือน (อ .ธีรภัทร์ บอกว่าผมพูดตามข้อเท็จจริง มิใช่คาดเดา)
แล้วก็จะเห็นว่าต่างไปจากเดิมเพียงใด รัฐประหารแก้ปัญหาได้หรือไม่

ตอนนี้คุณไม่ได้ประท้วงข้างถนน
เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ ด้วยกฏอัยการศึกที่ไม่คิดจะยกเลิก

ประชาธิปไตยมิได้มีเพียง คูหาเลือกตั้ง
และผู้ลงคะแนนเสียงทรงสิทธิ์แห่งการตรวจสอบผู้ที่ตนเลือกเข้าไป
แล้วเวลานี้คุณมีสักอย่างหนึ่งไหม มีใครตรวจสอบการใช้อำนาจให้คุณบ้าง?
คมช. และ ครม. ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือยัง?
สภาปาหี่ เอ้อ สภาแต่งตั้ง ไม่สามารถถอดถอนรัฐมนตรีได้
ประกาศ คมช. ไม่ว่าก่อนหรือหลัง มีผลเทียบเท่ารัฐธรรมนูญร่างเอง
กับสิ่งต่างๆ เหล่านี้
คุณไม่รู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจก็เป็นสิทธิของคุณ

แต่ถ้าคิดเหมาเอาว่าคนอื่นไม่มีสิทธิเดือดร้อน
หรือถ้าเดือดร้อนก็เพราะโง่งี่เง่า กับเป็นพวกทักษิณ
สมควรที่คุณต้องมาตามด่า ... เป็นสิทธิของคุณด้วย
อันนี้เข้าใจผิดแล้วนะคะ

ดี/เลว โง่/ฉลาด ไม่ได้แบ่งง่ายๆ เพียงว่า สนับสนุน/ต่อต้านทักษิณ
ที่ตอนนี้กลายเป็นแบ่งที่ สนับสนุน/ต่อต้าน รัฐประหารไปแล้ว


No to Thaksin. No to coup.

 :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ล้างโคตรทักษิณ ที่ 04-11-2006, 09:11
คนรักประชาธิปไตย คนฉลาด ต้อง ต่อต้านรัฐประหาร เอื้อโอกาสไอ้เหลี่ยมกลับมาเนอะ  :slime_fighto:

คนดีศรี พรรคชินฯ  :slime_bigsmile:

กล้าพูดมั้ยล่ะว่า? การเดินขบวนต่อต้าน ของพวกรักปชต.แต่ปาก ตอนนี้ ไม่ใช่การเอื้อโอกาสให้ไอ้เหลี่ยมของคุณกลับมาได้   กล้ามั้ย?

แต่ 'flake ก็คงเงียบ แล้วก็ วิ่งร้องแรกแหกกะเชอไปฟ้อง แอดมิน เช่นเคย ตามประสาเด็กใจปลาซิว ลูกช่างฟ้อง แบบที่ พ่อเหลี่ยมโร่ไปฟ้อง บุช  เลือดพ่อ'flake แรงครับ :slime_v:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 04-11-2006, 09:54
ผมถามถึงสมัยทักษิณ ครองเมือง ครับ

สมัยที่คุณและใครๆ ชื่นชมนักหนาว่า ประชาธิปไตย


กรุณาอย่าเปรียบเทียบ กับสมัยนี้ มิเช่นนั้นมันเป็นจะเป็นตอบคำถาม ด้วยคำถาม (ที่ไร้สาระ) ต่อไปแบบไม่รู้จบ

หากคุณว่า คุณไม่สามารถประท้วงข้างถนนได้  แล้วกลุ่มใดที่ไปเย้วๆ อยู่สนามหลวง กลุ่ม อ.ใจ  ฯลฯ เรียกว่าอะไรครับ 

แล้วก็เคยมีคำออกมาด่าจาก ประธาน คมช. หรีือไม่ ...ดูเหมือน ทหาร ยังมีจิตใจยอมรับความคิดที่แตกต่างได้ดีกว่า นายทักษิณเสียอีก แปลกดีไหม ???~

อีกอย่าง อยากรู้ว่าทุกวันนี้ อ.ใจ หรือ เหล่า ผู้ประท้วง มีใครถูก สพก. ไปเคาะประตูบ้าน เหมือนสมัยประท้วงทักษิณหรือเปล่าครับ ?

ส่วนเรื่องอื่นๆ ผมว่า กรรม มันเกิดจากการกระทำ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อ คุณมีสิทธิ์ ที่จะัเลือกมองในสิ่งที่คุณชอบครับ

เพียงแต่ผมมองแล้ว ทักษิณนั้นผมไม่ปลื่ม ก็แค่นั้น ( เรื่องแบบนี้ มันหนังชีวิต ดูกันยาวๆ ละครน้ำเน่ากว่าจะจบ ยังสอง สามเดือนเลยคุณ )

คำว่าประชาธิปไตย ก็ต้องมาจากสำนึกในตัวตน เกิดความรักในสิทธิ์ของตน ไม่ใช่มาจากการท่องด้วยปาก อย่างเดียว ว่า กรูไม่เอาทักษิณ แต่กรูก็ไม่เอาปฏิวัติ แต่กรูก็ไม่เสนอทางแก้ ใดๆ นอกไปจากทางที่ทุกคนก็เห็นว่า ยังไงมันก็ตัน

คุณบอกว่าฉันจะเอาประชาธิปไตย แต่คุณเคยไปถามชาวบ้านหรือเปล่า ว่า ประขาธิปไตยคืออะไร ???
ชาวบ้านเคยรู้สึกถึงอำนาจใน 1 เสียงของตนที่มากกว่าเงินไม่ถึงพัน หรือเปล่า ???

หากประชาธิปไตยของชาวบ้าน คือการได้เงิน 1000 พันทุกๆ 4 ปี ผมว่า

หากเป็นการปกครองแบบ คอมฯ แต่ชาวบ้านได้เงิน 1000 บาททุกๆ 4 ปี หรืออาจจะมีพิเศษ สองปีครั้ง ผมว่าชาวบ้านก็เอา เชื่อไหมหล่ะ เพราะมันก็ไม่ต่างกับการปกครองในแบบ ประชาธิปไตย ที่เป็นเพียงแต่ปก(เปลือก) แค่นั้น

ป.ล. อย่าให้ต้องพูดเลยครับว่าพวกที่ออกมาประท้วงเคยทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างในสมัยทักษิณ นอกเสียจาก นอกพะงาบปากอยุ่อย่างเดียวว่า โอว์ฺ นี่แหละประชาธิปไตยๆๆ แต่ก็ปิดตา ปิดหู ซะสิ้น

ป.ล.2 ชาวนาอินเดีย ยังรักในสิทธิ์ของตนมากกว่าชาวนาไทยเสียอีกครับ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: 555555555555 ที่ 04-11-2006, 11:49
ถ้าไม่มี สิทธิเสรีภาพ เจ้าของกระทู้ ป่านนี้ ไปนอนเกาสะดือ ในคุกแล้วครับ ไม่ได้มีโอกาสมาต่อต้านแบบนี้หรอก


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 04-11-2006, 15:55
รูปแบบกับเนื้อหา...ดู ๆ กันไปครับ เถียงกันไม่จบหรอก

เหมือน จาตุรนต์กับอภิสิทธิ์นั่นแหละ...เฉือนกันไม่ลง

เพราะจริง ๆ แล้ว ประชาธิปไตย ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 04-11-2006, 16:49

จริง ๆ แล้ว ประชาธิปไตย ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย


เพ่  ก็พูดเกินไป
ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง

แต่หากบอกว่ายังไม่เคยเกิด
แล้วจะมีวันเกิดได้หรือเปล่า?
ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาคุมกำเนิดอยู่อย่างนี้
สงสัยไม่อยากได้หลานเท่าไหร่ ... วัยรุ่น เซ็ง

 :slime_shy:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ooo ที่ 04-11-2006, 16:52
ดิฉัน “รู้สึก” ว่าโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ
และ “รู้สึก” ...

กรุณาอย่าโวยวาย โดยใช้แค่ความรู้สึก !

เอาไว้ถูกจำกัดเสรีภาพจริงๆ เมื่อไรค่อยมา

โวยวายก็ได้ครับ...


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 04-11-2006, 17:05
พูดไม่ได้ตามใจคิด ทั้งที่ไม่ได้ผิดต่อผู้ใด
เรียกว่าลิดรอนเสรีภาพแล้วนะคะ
ไม่ต้องถึงจับกุมคุมขังทำร้ายร่างกายหรอก

 :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: willing ที่ 04-11-2006, 17:20
ตอนนี้คุณ snowflake ก็ยังพูดตามใจคิดได้ไม่ใช่เหรอครับ

พวกที่ประท้วงกันก็น่าจะพูดตามใจคิดของเค้าได้เหมือนกันนะ
ยังไม่เห็นจะโดนจับเลย


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 04-11-2006, 17:25
มันเคยมี ประชาธิปไตยจริง ๆ หลัง 14 ตุลา 16 มาถึง 6 ตุลา 19

เจง ๆ นะ...นอกนั้นก็แห้งชาม น้ำชามมาตลอด

ที่พูด ๆ กันน่ะ มันครึ่งใบทั้งนั้น

ตอน ปชป. เป็นรัฐบาล ก็ฟังใครซะที่ใหน ก้มหน้าก้มตาเดินงานเกาเหลาอยู่แบบนั้น ใครค้านได้บ้าง

มา ทรท. ก็อีหรอบเดียวกัน แต่หนักกว่าก็มี อุ้มฆ่ากันเป็นว่าเล่น

อย่าพูดเลย เบื่อ เซ็ง

คุณเคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหน "ขอโทษ" ประชาชนบ้าง

มีแต่เสียใจ แต่ไม่ขอโทษ หรือไม่ก็...เรามาถูกทางแล้ว ไอ้โจรกระจอก..

เพิ่งจะเห็นนายกมาจากเผด็จการนี่แหละ รู้จักขอโทษประชาชน ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเอง


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 04-11-2006, 17:28
ขนาดยึดอำนาจยัง "ขออภัยในความไม่สะดวก"

โปรดฟังอีกครั้ง...
:slime_bigsmile: :slime_bigsmile:

ให้เกียรติ"ประชาชน" ขนาดนี้ แล้วยังไม่พอใจอีก...ก็รอ ๆ หน่อยดิ เมื่อวานก็นั่งฟังอภิปราย 16-17 ชั่วโมง

ไม่สงสารคนแก่เล้ย พั๊บผ่า


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 04-11-2006, 19:11
ดิฉันว่านะคะ เลิกสนใจสิ่งที่แม่ยกอย่างคุณ เกล็ดหิมะ snowflake นำมาโพสต์ดีกว่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความเห็นแบบหัวสี่เหลี่ยมหรือความตะแบงแถไปได้เรื่อย ๆ ของเธอ

ว่าจะตามด่าคุณเธอสักหน่อยที่กระแนะกระแหน ประชดประชันไม่เลิกรา...แต่แล้วก็พบว่า เหมือนสีซอให้ครายยยฟัง ไม่มีผิด เสียเวลาจริง ๆ

หลงละเมอเพ้อพกอยู่กับคำว่า ประชาธิปไตย ตะแบงไปได้เรื่อย ๆ คือ งานหลักของเธอ

เบื่อ เซ็ง น่ารำคาญ งี่เง่าอยู่ได้  :slime_mad:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ooo ที่ 04-11-2006, 20:09
มันเคยมี ประชาธิปไตยจริง ๆ หลัง 14 ตุลา 16 มาถึง 6 ตุลา 19

ยุคดังกล่าวปชต.รุ่งเรืองจนเป็นพิษ ทุกคนมัวแต่หลงกับคำว่าสิทธิเสรีภาพ

อะไรนิด อะไรหน่อย ก็หาว่าลิดรอนเสรีภาพ ต้องเรียกร้อง ต้องประท้วง

ต้องเดินขบวน... ทุกเรื่องดูวุ่นวายไปหมด


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 04-11-2006, 20:10
นั่นแหละที่เป็น ใบเบิกทางของทีมงานไทยรักไทย

1 คน 1 เสียง

ไปสู่โหมดเลือกตั้ง

มีรัฐธรรมนูญก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว

19 ล้านเสียง ยังเลือกผมอยู่...

คือใช้ "ความจริงครึ่งเดียว" มาถามชาวบ้านว่า...จริงมั๊ย...จริงมั๊ย...

เราก็ตอบได้แต่ว่า ...จริง...แต่...ไม่ทั้งหมด

ไอ้ตรงคำว่า..แต่...นี่สิ คือ "หัวใจ" ของประชาธิปไตย...

พอเราเอาเรื่องเนื้อหา เค้าก็วนไปรูปแบบ มันถึงไม่จบกันซะที

แต่ที่เราอยู่ ๆ กันทุกวันนี้ ก็ให้มันได้เนื้อหาประชาธิปไตยเหอะ บ้านเมืองจะได้สงบกันซะที

นี่พอเค้าลงไปขอโทษพี่น้อง ผู้รับกรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ก็โวยวายกันไปใหญ่

เหมือนจะไม่ยอมให้บ้านเมืองมันสงบ...อนิจจัง วัฏสังขารา


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 04-11-2006, 21:27
เห็นเรียกหาสิทธิ เสรีภาพ
ไม่เห็นมีใครเรียกหาหน้าที่ และความรับผิดชอบมั่งเลย
ทั้งๆที่จะมีสิทธิ ต้องรู้จักหน้าที่ และต้องมีความรับผิดชอบ
ถามหน่อย เห็นบ่นๆว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพ
ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรตามหน้าที่แล้วมีความรับผิดชอบบ้างหรือเปล่า
ตอนนี้คุณ snowflake ก็ยังพูดตามใจคิดได้ไม่ใช่เหรอครับ

พวกที่ประท้วงกันก็น่าจะพูดตามใจคิดของเค้าได้เหมือนกันนะ
ยังไม่เห็นจะโดนจับเลย
ดิฉัน “รู้สึก” ว่าโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ
และ “รู้สึก” ...

กรุณาอย่าโวยวาย โดยใช้แค่ความรู้สึก !

เอาไว้ถูกจำกัดเสรีภาพจริงๆ เมื่อไรค่อยมา

โวยวายก็ได้ครับ...
ถ้าไม่มี สิทธิเสรีภาพ เจ้าของกระทู้ ป่านนี้ ไปนอนเกาสะดือ ในคุกแล้วครับ ไม่ได้มีโอกาสมาต่อต้านแบบนี้หรอก

ถ้าที่ทุกคนพูดมายังไม่พออีก ขณะนี้ 3 ทุ่ม 25 เปิดช่อง 9 ดู เชิญ "อ.เจิมศักดิ์" "อภิสิทธิ์" "อ.ปริญญา" รายการ "วิพากษ์นโยบายรัฐบาล"

ไหนอ้างตัวเองเป็น "อภิสิทธิ์แฟนคลับ" ไม่ใช่เหรอ เปิดทีวีแล้วแหกตาดูซะ

จะไปเสวนาบ้าน้ำลายถามหาเสรีภาพไปทำไม เขามีให้แล้ว เต็มที่ มากกว่าเดิมอีกด้วย ถ้าพวกประชาไทหน้าโง่นั่นไม่มีเสรีภาพ ก็คงถูกรวบตัวเข้าไปเกาสะดือในคุกแล้ว


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 04-11-2006, 23:13
อภิสิทธิ์ เสนอ "การเมืองพอเพียง" เหมือนใครซักคนในเสรีไทย เดี๋ยวจะลอง ๆ กลับไปอ่านอีกที


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 05-11-2006, 10:22
รู้สึก snowflake ยังไม่ตอบคำถามผม นะ...

ผมถามยากเกินไปเหรอ ??


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 05-11-2006, 12:06
บทความที่นักวิชาการพูดถึงว่า ไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องทำการรัฐประหารนั้น  ก็ไม่รู้ว่าเหตุจำเป็นคืออะไร ต้องแบบมีคนตายซะก่อนสักร้อยสองร้อยคนถึงจะทำได้ใช่หรือเปล่า   พวกนี้ชอบแก้ปัญหาแบบวัวหายค่อยล้อมคอก   ขาดจินตนาการ  วิเคราะห์เรื่อยเปื่อยยึดแต่หลักทฤษฏีเดิมๆอ้างแต่ของต่างชาติ  ไม่รู้จักคิดทฤษฏีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง   

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทฤษฏีต่างๆ มันมีการพัฒนามาอยู่เรื่อยๆ  เป้าหมายในการคิดมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดมันคงไม่มี  แต่มันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์และเวลานั้นเหมาะที่จะใช้วิธีใหนในการแก้ปัญหา  อย่าไปคิดเลยว่าประชาธิปไตยจะเป็นยาวิเศษแก้ได้ทุกอย่าง  มันก็เหมือนยาที่ใช้ไปนานๆ เชื้อโรคมันก็ดื้อยา  ต้องเปลี่ยนยาใหม่รักษา

ระบบการปกครองต่างๆ ใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกัน  การจะใช้ระบบไหนมันขึ้นอยู่กับ คนในสังคมว่ามีนิสัยเป็นอย่างไร  ไม่ใช่บอกว่าระบบนี้ดีก็เอามาใช้  เหมือนบรรดานักโทษที่ต้องใช้ระบบเผด็จการควบคุม เพราะพวกนี้ชอบแหกกฏระเบียบ หากปล่อยให้มีสิทธิเสรีภาพก็อาจไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นได้   

คนที่เหมาะกับระบบประชาธิปไตย ก็ควรเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นพอสมควร มีความสนใจในสิทธิของตนเอง รู้จักขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ รู้จักรักษากฏระเบียบที่สังคมวางเอาไว้   การเรียกร้องประชาธิไตยไม่ควรมองแต่ตัวเอง ว่าตัวเองมีความรู้ก็คิดไปว่าคนอื่นจะรู้เหมือนตัวเอง  มันก็เหมือนคนอยากได้ปื่นที่ตัวเองใช้เป็นอยู่คนเดียว แต่คนที่เหลือใช้ไม่เป็น ยิงไม่เป็น สุดท้ายก็เอาไปขายเอาเงิน โดยไม่รู้ว่าปืนนั้นจะกลับมายิงตัวเอง ส่วนไอ้คนที่อยากได้ปืนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเหลือตัวเองคนเดียว ยิงไปก็สู้อะไรเค้าไม่ได้เพราะปืนตัวเองมีแค่10นัด ส่วนฝ่ายตรงข้ามมันมีเป็นพันๆ นัด


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 12:27
จริง ๆ อยากให้ลองอยู่ใต้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ของหน้าเหลี่ยมดูซักตั้ง

ว่าการตัดสินใจของคนที่มาจากการเลือกตั้ง จะปฏิบัติต่อประชาชน แตกต่างกว่า กฎอัยการศุกของเผด็จการยังไง


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 05-11-2006, 15:08
* ถามก่อนว่า ... ทุกวันนี้โดนจำกัด .. " สิทธิเสรีภาพ " ทางด้านไหนที่เป็น  " รูปธรรม "  บ้าง ???

   หิมะ .. บอกว่าโดนจำกัดทาง " ความรู้สึก "

   นั่นคือ ...... ไม่เห็นด้วยกะปฏิวัติครั้งนี้เลยอึดอัด

   พอมาค้านที่เวปนี้ ... ก็มีคนไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ตัวเองต้องการเสวนาเยอะ

   เอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันไหม ??

   หลายครั้งหลายหน ... ที่เห็น หิมะ ... ถามในประเด็นเกี่ยวกะความไม่ชอบใจที่มี คมช . เกิดขึ้น

   งั้นถามว่า ... ในแนวทางความคิดของ หิมะ ... ในเมื่อไม่เห็นด้วยกะเรื่องนี้

   สิ่งที่ต้องการให้เป็น ... คือ  .... อะไร ???

   และคิดว่า ... มีหนทางใดที่จะทำให้   แม้ว...วางมือ .. และลงจากอำนาจได้บ้าง ???

   
   ขอคำตอบแบบ.... จากความคิด ไม่เอาเป็น  บทความมาตอบเน้อ


ปล.  ถามอย่างนี้อย่า .. เคืองใจ.. กันหล่ะ

       ถือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกัน... เนาะ  !!!   :slime_smile:

   

 


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 05-11-2006, 15:46
ถ้าคุณ see_you ได้คำตอบแบบกระจ่าง (ภาษาหรั่งว่า Clear) จากหิมะเกล็ด ให้มาเหยียบผมเลย เอ้า


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’ - ตอบ คุณหนู see_you ที่รัก
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 05-11-2006, 16:10
ตอบ คุณหนู see_you ที่รัก

คำถามคือ ถ้าไม่ใช้วิธีรัฐประหารแล้วจะกำจัดทักษิณได้อย่างไร?

ตอบไปตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วนะจ๊ะ
(ล่าสุดก็ตอบไปยังไม่ครบเดือนดี
เดี๋ยวไปหามาให้ดูใหม่อีกทีก็ได้)

ว่าให้เลือกตั้งตามกติกาให้ชนะเขาให้ได้
เหตุใดไม่รับปากช่วยกันทำ
เอาแต่บอกว่า ทำไม่ได้ๆ ... เลือกตั้งยังไงก็แพ้
แม้แต่เปลี่ยน กกต. ใหม่ ก็ยังไม่พอใจ
ต้องให้ทหารมาล้มกระดาน กำจัดทักษิณ
และคิดยุบพรรคไทยรักไทย

ตอนนี้ย้อนไปจนจะให้รัฐธรรมนูญใหม่
นายกฯ ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้ว

ฟังแล้วละเหี่ยใจมาก ... จริงๆ

จะรอดูว่าพลเอก จำลอง ศรีเมือง ณ พฤษภา 35
จะกล้ายกมือสนับสนุนความคิดนี้หรือไม่?

ตอบ คุณ willing

ขอบคุณที่สนใจความคิดเห็นส่วนตัว
แต่ขอแนะนำให้ไปสนใจ คคห. ของคนอื่นดีกว่า
ดิฉันไม่มีความสามารถในการเขียนเท่าไหร่
มักสื่อความหมายได้เป็นตรงกันข้าม
นำความเดือดร้อนมาสู่สังคมเวบบอร์ดนี้อยู่เสมอ

เคยเสนอให้ช่วยกันสู้ในกติกา
เปลี่ยนใจคนเลือก ทรท. ให้ได้คนละ 1-2 เสียง
ก็จะชนะเลือกตั้งได้
คิดแบบง่าย ถ้า ทรท. มี 16 ล้าน
ฝ่ายค้านมี 10 ล้าน ต่างกัน 6 ล้าน
หากหาเพิ่มได้ 3 ล้านเศษก็เพียงพอแล้ว
เพราะเสียงที่เราได้มาเพิ่ม คือเสียงที่เขาลดลงไป

แล้วผลเป็นอย่างไร
ไม่เห็นด้วยตรงไหน ช้าไม่ทันใจ
หรือขี้เกียจ ไม่อยากทำ แต่ไม่ยอมรับ
ล้วนไม่ใช่คำตอบที่ได้มาค่ะ

คำตอบที่ได้รับคือ ข้อกล่าวหา
ว่าเป็นพวก ทรท.
เพราะสนับสนุนการเลือกตั้ง
ที่พรรคอื่นไม่มีวันชนะ

http://forum.serithai.net/index.php?topic=5059.msg72570#msg72570

ปัจจุบันนี้ ต่อต้านรัฐประหารที่มากำจัดทักษิณไป
ก็คงโดนจัดให้เป็นพวก ทรท. อีกเหมือนกัน
ป่วยการอธิบาย เสียเวลาเปล่าค่ะ

สนใจที่คนอื่นเขียนแล้วกัน
อย่ามาสนใจว่าดิฉันคิดอย่างไรเลย
ไม่สำคัญอะไรหรอก


 :slime_sentimental:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 05-11-2006, 16:19
รู้สึก snowflake ยังไม่ตอบคำถามผม นะ...

ผมถามยากเกินไปเหรอ ??

ไม่ทราบว่าอยากให้ตอบนี่คะ
นึกว่าแค่มาเขียนด่าเหมือนคนอื่นๆ และกระทู้อื่นๆ

คำถามไหนหรือคะที่อยากได้คำตอบ?
ช่วยถามใหม่ให้เจาะจงหน่อย
ยากง่ายไม่ใช่ประเด็น
ดิฉันไม่ได้เป็นพหูสูตที่ต้องรู้ทุกเรื่อง
หรือเคยคุยเขื่องไว้ว่าตัวเองฉลาดสามารถตอบได้ทุกคำถาม
ดังนั้นสามารถตอบว่า ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ แค่เพียงเดา ได้ทุกเวลา
หากไม่ทราบข้อเท็จจริง

บางทีที่ไม่ตอบเพราะคิดว่า ไม่ได้ตั้งใจถาม/อยากได้คำตอบ จริงๆ ... แต่ถามหาเรื่อง
บางครั้งก็ไม่เข้าใจคำถาม เพราะไม่ได้ฉลาดมากมายอย่างบางคนที่มาตอบกระทู้นี้ว่า
บางครั้งก็มัวแต่ปลง และแผ่เมตตา ให้บาง คคห. ที่มาเป็นขา (ด่า) ประจำ จนหมดอารมณ์ตอบ
คนเราก็แปลกนะคะ ไม่พอใจก็อย่ามาอ่านก็สิ้นเรื่อง
เหตุใดต้องมาคอยตามด่าราวกับว่าไม่มีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าให้ไปทำ
หรือได้ด่าแล้วมีความสุขก็ไม่ทราบ

มีผู้หวังดีแนะนำให้คิดซะว่า เสียงด่า คือเสียงให้พร
และคนที่มาตามด่านั้นจริงๆ เพราะว่า เขารักดอกจึงหยอกเล่น
คุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมคะ?
คำถามนี้ยากเกินไปหรือเปล่า?


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 05-11-2006, 16:35
รู้สึก snowflake ยังไม่ตอบคำถามผม นะ...

ผมถามยากเกินไปเหรอ ??

ไม่ทราบว่าอยากให้ตอบนี่คะ
นึกว่าแค่มาเขียนด่าเหมือนคนอื่นๆ และกระทู้อื่นๆ

คำถามไหนหรือคะที่อยากได้คำตอบ?
ช่วยถามใหม่ให้เจาะจงหน่อย
ยากง่ายไม่ใช่ประเด็น
ดิฉันไม่ได้เป็นพหูสูตที่ต้องรู้ทุกเรื่อง
หรือเคยคุยเขื่องไว้ว่าตัวเองฉลาดสามารถตอบได้ทุกคำถาม
ดังนั้นสามารถตอบว่า ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ แค่เพียงเดา ได้ทุกเวลา
หากไม่ทราบข้อเท็จจริง

บางทีที่ไม่ตอบเพราะคิดว่า ไม่ได้ตั้งใจถาม/อยากได้คำตอบ จริงๆ ... แต่ถามหาเรื่อง
บางครั้งก็ไม่เข้าใจคำถาม เพราะไม่ได้ฉลาดมากมายอย่างบางคนที่มาตอบกระทู้นี้ว่า
บางครั้งก็มัวแต่ปลง และแผ่เมตตา ให้บาง คคห. ที่มาเป็นขา (ด่า) ประจำ จนหมดอารมณ์ตอบ
คนเราก็แปลกนะคะ ไม่พอใจก็อย่ามาอ่านก็สิ้นเรื่อง
เหตุใดต้องมาคอยตามด่าราวกับว่าไม่มีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าให้ไปทำ
หรือได้ด่าแล้วมีความสุขก็ไม่ทราบ

มีผู้หวังดีแนะนำให้คิดซะว่า เสียงด่า คือเสียงให้พร
และคนที่มาตามด่านั้นจริงๆ เพราะว่า เขารักดอกจึงหยอกเล่น
คุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมคะ?
คำถามนี้ยากเกินไปหรือเปล่า?

ไม่ต้องอ้างน้ำขุ่นๆหรอก ถ้ากล้าเสนอความเห็น ก็ต้องกล้าตอบคำถามที่เขาถามมา ก็แค่นั้น จะมาเฉไฉ "หมดอารมณ์" "ไม่เข้าใจคำถาม" "ไม่รับฟังความเห็นต่าง"

อยู่ดีๆ คนเราจะลุกขึ้นมาด่าไม่ได้หรอก มันต้องมีสาเหตุอยู่แล้วที่ทำให้คนเขาตามมาด่าน่ะครับ แล้วก็ยังลอยหน้าลอยตาประชด เฉไฉกลับ แบบนี้เขาเรียกว่า "หน้าด้าน" ครับ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎ
เริ่มหัวข้อโดย: willing ที่ 05-11-2006, 16:49
คุณ snowflake ครับ ผมขอสรุปความคิดคุณ แล้วก็ขอตอบด้วยนะครับ

ความคิดคุณ snowflake ก็คือ

ระบบสำคัญกว่าคน เรามีระบบที่ดีมากอยู่แล้ว (ประชาธิปไตย)
ถึงคนที่อยู่ในระบบนั้นไม่ดี (ทักษิณ)
ก็ควรจะให้ระบบทำงานของมัน จนขจัดทักษิณออกไปให้ได้
ถึงจะนานหน่อยก็ไม่เป็นไร

ผมสรุปอย่างนี้โอเคไหมครับ

ผมขอตอบว่า

ผมคิดว่า ในโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ
ผมเห็นด้วยว่า เรามีระบบที่ดีมาก (ประชาธิปไตย)
แต่ว่า คนสำคัญกว่าระบบครับ
ถึงระบบจะ design มาเพื่อกันคนชั่ว แต่ถ้าคนชั่วได้เป็นเจ้าของระบบขึ้นมา
คิดเหรอครับว่า เค้าจะไม่เปลี่ยนระบบ
...ให้การตรวจสอบลดลง
...เอื้อให้คนชั่วอยู่ในอำนาจนานขึ้น

ตามความเห็นผมนะครับ ระบบไม่ได้ช่วยกำจัดคนชั่ว
แต่ช่วยให้เห็นคนชั่ว "ทำผิด" ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้นครับ

ไม่ว่า จะเป็นประชาธิปไตย หรือ ราชาธิปไตย หรือ socialism
ที่จะลงมือกำจัดชั่ว ก็คือ คนที่อยู่ในระบบครับ ไม่ใช่ตัวระบบเอง

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณปล่อยให้ทักษิณอยู่ไป 5 ปี 10 ปีจริง
แล้วถ้าทักษิณเป็นคนไม่ดีจริงๆ  
(ซึ่งมีข้อสงสัยที่ indicate ได้ว่าเป็นเช่นนั้น ตามที่คุณ Thaitruth ได้ list มา)

ผมเห็นเมืองไทยได้เป็นเหมือน North Korea แน่ครับ
โดนเผด็จการล้างสมอง ปิดหูปิดตา กำจัดคนที่ไม่เห็นด้วย
ค่อยๆ แก้กฏหมายทีละนิด ไปเรื่อยๆ จนครองอำนาจถึงลูกถึงหลาน

อย่างนี้จากเผด็จการเลือกตั้ง จะเป็นการเลือกตั้งของเผด็จการครับ เลือกหลอกๆ 555

เอาละครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง คุณ snowflake คิดว่า การเลือกตั้งจะช่วยได้ไหม? คนหรือระบบ?


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: willing ที่ 05-11-2006, 16:56
ผมขอเสริมอีกนึดนึง

ผมคิดด้วยว่า ประเทศไทยนี่

ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ + จิตสำนึก เพียงพอ
ที่จะทำระบบประชาธิปไตย มัน "work" จริงๆ

แล้วถ้าผมเป็นนายกที่ อยากจะมีอำนาจไปเรื่อยๆ ละก็
ผมก็คงจะพยายาม ทำให้ประชาชน "โง่" ลงเรื่อยๆ
ด้วยโครงการประชานิยมต่างๆ แบบนี้แหละครับ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ใบไม้ทะเล ที่ 05-11-2006, 17:14
พระบรมราโชวาท ที่ลายเซนต์ของคุณไททรูทบอกไว้แล้วค่ะ....... นั้นคือคำตอบ :slime_smile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 17:18
อะนะ มี ตอบโต้กันบ้าง สมองจะได้ใช้กันเยอะ ๆ

ต่อมใต้สมองจะได้หลั่งสาร เอ็นดูฟิน.กันบ้าง... :slime_bigsmile:


หัวข้อ: เรียน webmaster
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 05-11-2006, 17:20
เรียน webmaster

ถ้าไม่จัดการกับอันธพาลเวบบอร์ด ตามกฏที่มี
ถือว่าคุณส่งเสริมและสนับสนุน พฤติกรรมเช่นนี้
และยินดีให้เวบเสรีไทย เป็นเวบ “เถื่อนโดยเสรี”
(ขอยืมคำคุณ พระพาย)

ความมุ่งหมายที่ดิฉันมาที่นี่ คือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไม่ได้ต้องการมาเชลียร์ใคร หรือเป็นเป้าให้ด่าเพื่อสนองตัณหาผู้ใด
ในเมื่อบรรยากาศไม่เป็นใจ ผู้รักษากฏไม่ให้ความยุติธรรม
ดิฉันก็จะไม่มาที่นี่อีกแล้ว
หวังว่าทุกท่านคงพอใจ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 05-11-2006, 17:35
ผมขอเสริมอีกนึดนึง

ผมคิดด้วยว่า ประเทศไทยนี่

ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ + จิตสำนึก เพียงพอ
ที่จะทำระบบประชาธิปไตย มัน "work" จริงๆ

แล้วถ้าผมเป็นนายกที่ อยากจะมีอำนาจไปเรื่อยๆ ละก็
ผมก็คงจะพยายาม ทำให้ประชาชน "โง่" ลงเรื่อยๆ
ด้วยโครงการประชานิยมต่างๆ แบบนี้แหละครับ

จริง

ประเทศนี้ตลอดมาไม่เคยมีประชาธิปไตยหรอก มีแต่เปลือก และไม่เฉพาะการปกครองที่เห็นอยู่ ทุกอย่างเลย ทั้งความคิดความอ่าน เพราะวัฒนธรรมของประเทศนี้มีแต่การสวนหน้ากากเข้าหากัน มองอะไรแบบเปลือกๆ

โอ้ คนนั้นรวยนะ ต้องเก่งแน่นอน (เบื้องหลังกูไม่สน)
โอ้ คนนั้นเขาจบด๊อกเตอร์เลยนะ เขาต้องฉลาดที่สุดแน่นอน (ต้องเป็นคนดีแน่ๆ)
โอ้ เรามีมือถือใช้กันทั่ว มีอินเตอร์เน็ต (กูตามทันเทคโนโลยีแล้วสิเนี่ย)
โอ้ ตึกสูงๆ รถเต็มท้องถนน เหมือนที่ฝรั่งมันมีเลย แปลว่าเราก็เจริญนะ (เหมือนบ้านเมืองฝรั่งเลย โห)
โอ้ GDP เราโต ส่งออกเราพุ่งๆ (เงินลงทุนใครอะ)
โอ้ คนจบปริญญาเพิ่มขึ้นทุกปี (คิดหาเหตุเป็นหรือเปล่า กูไม่รู้)
โอ้ เรามีรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง เราเป็นประชาธิปไตยแล้ว (กูเหมือนฝรั่งแล้ว ไชโย คนถูกวิสามัญตายเป็นพัน ประชาชนถูกกระทืบ โกงกี่แสนล้าน กูไม่สน) ............ และใน "มุมกลับ" ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง ตายแล้ว! เรามีการรัฐประหาร เสรีภาพภาพเราหมดแล้ว ประชาธิปไตยไปไหน ฝรั่งด่ากูเละเลย ทำไงดี

พวกเขมร ลาว เวียด น่ะมันล้าสมัย มันไม่เห็นจะมีประชาธิปไตยเหมือนเราเลย เรามีทั้ง มือถือ มีทั้งเลือกตั้ง ทันสมัยจริงๆ

ถ้าทัศนคติยังคงเป็นแบบนี้นะ มองอะไรแต่เปลือก ศรีธนญชัย เฉไฉ ภาพดีไว้ก่อน ไม่รู้จักความเป็นมาของตัวเอง คงจะมี เสรีภาพ ประชาธิปไตย ที่แท้จริงได้ยากเรียน webmaster

ถ้าไม่จัดการกับอันธพาลเวบบอร์ด ตามกฏที่มี
ถือว่าคุณส่งเสริมและสนับสนุน พฤติกรรมเช่นนี้
และยินดีให้เวบเสรีไทย เป็นเวบ “เถื่อนโดยเสรี”
(ขอยืมคำคุณ พระพาย)

ความมุ่งหมายที่ดิฉันมาที่นี่ คือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไม่ได้ต้องการมาเชลียร์ใคร หรือเป็นเป้าให้ด่าเพื่อสนองตัณหาผู้ใด
ในเมื่อบรรยากาศไม่เป็นใจ ผู้รักษากฏไม่ให้ความยุติธรรม
ดิฉันก็จะไม่มาที่นี่อีกแล้ว
หวังว่าทุกท่านคงพอใจ

ก็ตอบอะไรก็ตอบตรงๆสิ อย่าศรีธนญชัย เสแสร้ง เฉไฉ แต่แรกก็หมดเรื่องแล้ว

ถ้าเสรีไทยเป็นสังคมแบบ "จ๊๋ะจ๋า" แต่เฉไฉ แถไป แถกมา ขี่ม้าเลียบค่าย เบี่ยงประเด็น มีแต่รูปแบบว่าคือสังคมของคนมีการศึกษา แต่หาสาระไม่ได้ แบบนี้มันจะไปเสรีได้ไง


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 17:42
อะนะ เว้น ๆ ทางถอยไว้ให้เพื่อนบ้างละกัน...

เวลาขงเบ้งตีเมือง เค้าจะเปิดประตูให้มทหารในเมือง หนีออกบางประตู เพื่อลดกำลังต่อต้านภายในเมือง

ถ้าปิดประตูตีแมว จะโดนแมวข่วนสู้ตาย ความเสียหายจะตกแก่ผู้เข้าตี สิ้นเปลืองรี้พลโดยใช่เหตุ


หัวข้อ: Re: เรียน webmaster
เริ่มหัวข้อโดย: willing ที่ 05-11-2006, 17:51
ความมุ่งหมายที่ดิฉันมาที่นี่ คือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไม่ได้ต้องการมาเชลียร์ใคร หรือเป็นเป้าให้ด่าเพื่อสนองตัณหาผู้ใด
ในเมื่อบรรยากาศไม่เป็นใจ ผู้รักษากฏไม่ให้ความยุติธรรม
ดิฉันก็จะไม่มาที่นี่อีกแล้ว
หวังว่าทุกท่านคงพอใจ

ตั้งแต่ผมอ่านกระทู้คุณ snowflake มา
ผมแทบไม่เคยเห็นคุณ snowflake แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เลยครับ

สิ่งที่เรียกว่า ความคิดเห็น มันแอบแฝงอยู่ข้างหลังบทความของคนอื่น
หรือไม่ก็ ซ่อนอยู่ใน post ของคุณ ซึ่งพอจะพูดได้ว่า
เป็นการ กระแนะกระแหน ตัวบุคคลมากกว่า จะตอบโต้ idea ของผู้เห็นต่างตรงๆ

บางที ถ้าคุณ snowflake จะลองตอบคำถามผมหรือของคนอื่น แบบตรงๆ ง่ายๆ
ผมเชื่อว่า คนที่คุณกล่าวหา ก็จะลด degree ความรุนแรงต่อคุณ แน่ๆครับ

ง่ายๆ นะครับ

ถาม:
คุณเชื่อว่า คนหรือระบบ สำคัญกว่ากัน?

ตอบ:
ฉันเชื่อว่า ระบบสำคัญกว่า เพราะ.....

แค่นี้เองครับ ไม่ยากใช่ไหม


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 05-11-2006, 17:55
อะนะ เว้น ๆ ทางถอยไว้ให้เพื่อนบ้างละกัน...

เวลาขงเบ้งตีเมือง เค้าจะเปิดประตูให้มทหารในเมือง หนีออกบางประตู เพื่อลดกำลังต่อต้านภายในเมือง

ถ้าปิดประตูตีแมว จะโดนแมวข่วนสู้ตาย ความเสียหายจะตกแก่ผู้เข้าตี สิ้นเปลืองรี้พลโดยใช่เหตุ

อืมม ครับ


หัวข้อ: Re: เรียน webmaster
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 05-11-2006, 18:02
เรียน webmaster

ถ้าไม่จัดการกับอันธพาลเวบบอร์ด ตามกฏที่มี
ถือว่าคุณส่งเสริมและสนับสนุน พฤติกรรมเช่นนี้
และยินดีให้เวบเสรีไทย เป็นเวบ “เถื่อนโดยเสรี”
(ขอยืมคำคุณ พระพาย)

ความมุ่งหมายที่ดิฉันมาที่นี่ คือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไม่ได้ต้องการมาเชลียร์ใคร หรือเป็นเป้าให้ด่าเพื่อสนองตัณหาผู้ใด
ในเมื่อบรรยากาศไม่เป็นใจ ผู้รักษากฏไม่ให้ความยุติธรรม
ดิฉันก็จะไม่มาที่นี่อีกแล้ว
หวังว่าทุกท่านคงพอใจ
อ้าวอย่าพึ่งหนีไปลอยกระทงสิครับเจ๊ คนมีเหตุผลไม่เถื่อนแบบผมยังมีอยู่นะ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 05-11-2006, 18:04
นี่ถ้านั่งคุยกันในร้านกาแฟสงสัยยกเก้าอี้ฟาดกบาลกันแหงๆ  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 05-11-2006, 18:05

ดิฉัน “รู้สึก” ว่าโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ
และ “รู้สึก” เดือดร้อนรำคาญใจที่โดนบีบบังคับ
ให้ต้องทนฟังข้ออ้างงี่เง่าในการใช้กำลังยึดอำนาจ
และคงกฏอัยการศึกเป็นเวลานาน
แม้ชีวิตประจำวันไม่เปลี่ยนไป

กรุณายกตัวอย่างสิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัด ??

หรือประชาธิปไตย มีเพียง คูหาเลือกตั้ง สภา  และผู้ลงคะแนนเสียง แต่ไร้ซึ่งสิทธิ์แห่งการตรวจสอบผู้ที่ตนเลือกเข้าไป ???

ผมถามสองอย่างนี้เองครับ อ่อ เสรีภาพในใจ ประมา๊ณพวกรูปธรรมผมไม่นับนะครับ เพราะมันอยากที่จะเห็น และสัมผัส

ถามคุณเกล็ดหิมะหน่ะ

ทุกวันนี้คนไทยมีความเข้าใจในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพ ขนาดไหน ( ในความคิดคุณ )

ประชาธิปไตยของคุณมีแค่การเลือกตั้งหรือครับ ?

โดยที่ไม่สนว่า คุณภาพผู้ที่จะเลือก หรือ มีสิทธิ์เลือก มีแค่ไหน เขาเหล่านั้นเข้าใจในเนื้อหาของประชาธิปไตย ดีแค่ไหน ?

รูปแบบการปกครองแบบใดๆ  มันก็จะพัฒนามาจากสำนึกของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ

ตะวันตกก็มีระบบ feudal แต่ก็ตกไปเพราะมันห่วยไม่้เหมาะกับคนในสังคม นั้นแล้ว

แต่ของไทย ประชาธิปไตย เิกิดจากคนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ  ในอะไรบางอย่าง......( เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจ )

ชาวบ้านในสมัยนั้นก็ยังคิดว่า รัฐธรรมนูญเราอัฐเชิญมาจาก ศรีลังกา ด้วยซ้ำ  5 5 5

ป.ล. ถ้าใครแสดงความคิดเห็นแบบดีๆ ไม่แถ ไม่บ้าบอคอแตก ปัญญาอ่อน ผมจะด่าไหมหล่ะครับคุณ เวลาพวกท่านเถียงกันแบบปัญญาชนผมไม่แจมด่า้ด้วยซ้ำ คิลเลอะ เวลา่ที่เขาพูดอะไรดี ๆ ผมก็ชม
หรือว่าคุณร้อนตัว ????

ป.ล.2


หัวข้อ: Re: เรียน webmaster
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 05-11-2006, 18:08
อ้าวอย่าพึ่งหนีไปลอยกระทงสิครับเจ๊ คนมีเหตุผลไม่เถื่อนแบบผมยังมีอยู่นะ

คุณชอบแถ มีเหตุผลดีครับนี่ถ้านั่งคุยกันในร้านกาแฟสงสัยยกเก้าอี้ฟาดกบาลกันแหงๆ  :slime_bigsmile:
นี่ก็เป็นข้อดีของเว็บบอร์ดไงครับ

ผมเคยอ่านจากหนังสืออะไรจำไม่ได้ เขาว่า กีฬาโอลิมปิก และบอลโลก ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลก


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ใบไม้ทะเล ที่ 05-11-2006, 18:14
ไม่ไปลอยกระทงกันเหรอค่ะ พี่ๆๆ วันนี้ หรือว่ายังหาคนช่วยลอยไมได้  :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: เก็ดถวา ที่ 05-11-2006, 18:17

ป.ล. ถ้าใครแสดงความคิดเห็นแบบดีๆ ไม่แถ ไม่บ้าบอคอแตก ปัญญาอ่อน ผมจะด่าไหมหล่ะครับคุณ เวลาพวกท่านเถียงกันแบบปัญญาชนผมไม่แจมด่า้ด้วยซ้ำ คิลเลอะ เวลา่ที่เขาพูดอะไรดี ๆ ผมก็ชม
หรือว่าคุณร้อนตัว ????

ป.ล.2


เอ่อ... ปล. 2 อะไรล่ะคะ รออยู่ค่ะพี่ คริคริ  :slime_v:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 05-11-2006, 18:19
ป.ล.2  วันนี้ไปลอยกระทง ที่ไหนหล่ะครับ ....อย่าพาแฟนไปลอยที่เกษตรหล่ะ  พาใครไปลอยด้วย เลิกกันทุกที....


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 18:22
เหอ เหอ สาวเกษตรเหรอ ฮ่า ฮ่า

กระทงหลงทาง...

...เป็นลางสังหรณ์ เมื่อตอนวันลอยกระทง...สายน้ำ้ไหลเชี่ยวไหลส่ง กระทงสองเราแยกกัน...


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 05-11-2006, 18:26
เขาว่า มันมีอาถัน......... เอ้ย ถรรพ์ อยู่.....จริงๆ นะลุงแคน....

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ใบไม้ทะเล ที่ 05-11-2006, 18:30
เหอ เหอ สาวเกษตรเหรอ ฮ่า ฮ่า

กระทงหลงทาง...

...เป็นลางสังหรณ์ เมื่อตอนวันลอยกระทง...สายน้ำ้ไหลเชี่ยวไหลส่ง กระทงสองเราแยกกัน...

ร้อนตัวค่ะ ฮี่ๆๆๆ  :slime_v:

ป.ล.2  วันนี้ไปลอยกระทง ที่ไหนหล่ะครับ ....อย่าพาแฟนไปลอยที่เกษตรหล่ะ  พาใครไปลอยด้วย เลิกกันทุกที....

ไม่จริ้งงค่ะ ไม่เลิกค่ะ บางคู่แต่งงานไปแล้วก็มีนะค่ะ ฮี่ๆๆๆ :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 18:33
บางคนต้องไปลอยในทะเล แถมใต้น้ำด้วย

เอ้อ...กระทงมันจมน่ะ...อย่าคิดมาก อิ อิ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ใบไม้ทะเล ที่ 05-11-2006, 18:37
หนูไม่เข้าใจค่ะลุงแคน ถ้าด่าหนูโง่ ก็ไม่ว่าค่ะ เพราะหนูโง่จริงๆๆ   :slime_smile2: :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 18:43
เนี่ยแหละ คนเสรีไทย ยอมรับกันง่าย ๆ โง่ก็บอกโง่ เลยดูเป็นน่ารัก...

ขอโทษ ก็บอกขอโทษ...คนที่คิดจะโกรธ ก็เอาโทษไม่ลง...

เพราะฉนั้น...เสรีไทยเปิดกว้างให้เสวนาเสมอแหละ บางเรื่องเราไม่รู้ ก็บอกไม่รู้ ไม่เห็นเสียหายตรงใหน

นี่ขนาดเรียน ปริญญาเอกนะ อิ อิ

อ้อ...หนูใบไม้...ลุงพูดเรื่อยเปื่อย เห็นกระทู้มันเครียด ๆ...เลยอยากลดโทนลงมาบ้าง ขอโทษเจ้าของกระทู้ละกัน

ที่เข้ามาป่วนให้เสียสาระ...


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ********Q******** ที่ 05-11-2006, 18:54


อ่านความเห็น ติดตามข่าว จากแหล่งต่างๆ

ผมคิดว่ามีเสรีภาพทั่วๆในระดับดีกว่ารัฐบาลก่อนครับ(รัฐบาล เหลี่ยม)

ส่วนเรื่องเลือกตั้ง ก็รอกันสักไม่เกิน 2 ปี

ประมาณ 1 ปีจากนี้ไป

เราจะมาเพ่งเล็งเรื่องกฎอัยการศึกกันอีกครั้ง ว่าได้ยกเลิกไปหรือยังหรือจะยกเลิกเมื่อใด?
                                                                                                                    :slime_inlove: :slime_sentimental: :slime_cool: :slime_smile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 05-11-2006, 19:05
ผมคิดว่าพอมี "สมัชชาแห่งชาติ" แล้ว หรือเริ่มมี "สภาร่างรัฐธรรมนูญ" แล้วนั่นแหละ เหมาะสม

ช่วงถืออำนาจไว้ แต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอก ไม่เหมือนอิรัก วันนี้ประกาศเคอร์ฟิว 12 ชั่วโมง

ห้ามออกจากบ้าน เพราะศาลจะประกาศตัดสินประหารชีวิต "ซัดดัม"

อ้อ...ประกาศตัดสินประหารชีวิตแล้วนะครับ...

ฝรั่งไม่ค่อยเข้าใจ กฎอัยการศึกของไทยซักเท่าไหร่หรอกครับ...ของเค้าเด็ดขาดมาก ของเรายังมีอลุ่มอหล่วยกัน

เมื่อเหตุการณ์สงบ ไม่มีคลื่นใต้น้ำ ก็น่าจะเปิดให้ใช้สิทธิ์กันเต็มที่

รัฐบาลและ คมช. ต้องตั้งรับ จัดทัพสงครามการข่าวให้ดีก็แล้วกัน

ถ้ายังเป็นแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้ จะสู้เกมการข่าว การตลาดของกลุ่ม "ระบอบทักษิณ" ไม่ได้หรอก

ดีไม่ดีต้องกลับมาประกาศภาวะฉุกเฉินอีกรอบ คราวนี้เสียหายกันยกใหญ่


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’ - ตอบ คุณหนู see_you ที่รัก
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 05-11-2006, 23:13
โอเค ทางผู้ดูแลเว็บได้ลบความเห็นที่มีคำหยาบคายของผมออกไปแล้วนะครับ ทีนี้เข้าประเด็นเลย เพราะผมจะไม่ยอมให้ประเด็นของผมถูกละเลยเป็นอันขาด และจะ ข ย า ย ให้แผลมัน ก ว้ า ง กว่าเดิมด้วย

ตอบ คุณหนู see_you ที่รัก

คำถามคือ ถ้าไม่ใช้วิธีรัฐประหารแล้วจะกำจัดทักษิณได้อย่างไร?

ตอบไปตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วนะจ๊ะ
(ล่าสุดก็ตอบไปยังไม่ครบเดือนดี
เดี๋ยวไปหามาให้ดูใหม่อีกทีก็ได้)

ว่าให้เลือกตั้งตามกติกาให้ชนะเขาให้ได้
เหตุใดไม่รับปากช่วยกันทำ
เอาแต่บอกว่า ทำไม่ได้ๆ ... เลือกตั้งยังไงก็แพ้
แม้แต่เปลี่ยน กกต. ใหม่ ก็ยังไม่พอใจ
ต้องให้ทหารมาล้มกระดาน กำจัดทักษิณ
และคิดยุบพรรคไทยรักไทย

ตอนนี้ย้อนไปจนจะให้รัฐธรรมนูญใหม่
นายกฯ ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้ว

ฟังแล้วละเหี่ยใจมาก ... จริงๆ

จะรอดูว่าพลเอก จำลอง ศรีเมือง ณ พฤษภา 35
จะกล้ายกมือสนับสนุนความคิดนี้หรือไม่?


ประเด็นคือว่า snowflake จงใจพูดความจริงเพียงครึ่งเดียว ถือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วกว่าการโกหก

snowflake พยายามจะอ้างการเลือกตั้ง เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปฯ และพยายามบอกว่าให้ไปเลือกตั้ง พูดกี่ทีก็ไปเลือกตั้ง

การที่ทักษิณ โกงบ้านโกงเมืองเป็นแสนล้าน เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือคำสั่งบางอย่างอันเป็นเหตุให้คนตายเป็นพันๆคน ทั้งในปฏิบัติการที่เรียกว่า สงครามปราบยาเสพติด กรือเซะ ตากใบ การเสียชีวิตของทนายสมชาย นีลไพจิตร ความรุนแรงทางภาคใต้ที่คนบริสุทธิ์ พุทธ มุสลิม หทาร ตำรวจ ตายเป็นพันคน

ถามว่า snowflake ทำไมไม่เคยนำมากล่าวถึง?

snowflake เคยดู vcd ชาวมุสลิมที่ตากใบถูกกระทืบปางตาย แล้วจับโยนขึ้นรถบรรทุกเหมือนหมูหมาหรือยังว่ามันโหดร้ายขนาดไหน ?? เป็นพ่อใคร ลูกใคร น้องใคร พี่ใครก็ไม่รู้ ไม่ตายด้วยการขาดอากาศหายใจทรมานจนตาย ก็ไตวายตาย  snowflake ไม่เคยตอบ ไม่สน สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยการเลือกตั้งทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่า เต็มไปด้วยการซื้อเสียงทั้งทางตรง ทางอ้อม ผ่านนโยบายรัฐ (เพิ่ม) และยังมีการข่มขู่อีกด้วย อันนี้ฟังมาเองระหว่างโดยสารรถไฟกลับจากหัวหินต้นปีที่แล้ว  snowflake ไม่ตอบ ไม่สน

ถามว่าคนที่ต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรม ต้องใช้อะไรตัดสินระหว่าง "การเลือกตั้ง" กับ "กระบวนการยุติธรรม" ? น่าสงสัยว่า snowflake แยก "จุดมุ่งหมาย" ของการเลือกตั้งและกระบวนการยุติธรรมออกหรือไม่ ??

snowflake กำลังจะบอกว่า หากทักษิณชนะการเลือกตั้ง โดยที่ข้อสงสัยยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ก็ต้องยอมให้ทักษิณบริหารประเทศต่อไปงั้นหรือ ??? เช่นนี้ snowflake กำลังใช้ตรรกะของโจรหรือเปล่า??

ถ้าอย่างนี้ คนที่เคยฆ่าข่มขืนผู้หญิงไป 10 คน ก็สามารถลงเลือกตั้งได้ ถ้าชนะเลือกตั้ง ก็สามารถพ้นผิดได้งั้นหรือ ?? ทำไม snowflake ไม่เคยตอบ??

และเมื่อ กระบวนการยุติธรรม เป็นง่อย เช่น กรณีศาลปกครองตัดสินให้การแปรรูปกฟผ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ก็คือผิดกฎหมายนั่นแหละ) แล้วทำไมตำรวจจึงไม่ไปจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ??? กระบวนการยุติธรรมยังคงทำงานได้อยู่หรือเปล่าแบบนี้??? คุณหญิงจารุวรรณถูกขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้เข้ามาทำงานตรวจสอบการทุจริต ถามว่านี่คือประชาธิปไตยไหม?? snowflake ไม่ตอบ

การประท้วงเพื่อขับไล่ผู้นำเลวและเรียกร้องความยุติธรรม โดยใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญปี 2540  กลับถูก snowflake กล่าวหาว่า "รู้ว่ามีความรุนแรง แล้วจะประท้วงไปทำไม มีเจตนาอะไร" เข้าทำนอง "จำลองพาคนไปตาย" แบบที่นายจมูกบานเคยพูดถึง

ก่อนเรียกร้องหา "เสรีภาพ" "ประชาธิปไตย" ผู้เรียกร้องเข้าใจคำว่า "เสรีภาพ" "ประชาธิปไตย" ดีแค่ไหน??? เข้าใจคำว่า "ความเป็นธรรม" หรือไม่???

ตอนที่ snowflake ไปเรียกร้องให้ webmaster มาจัดการกระทู้ที่เข้ามาด่า snowflake ว่า หยาบคาย ถามว่า snowflake กำลังเรียกร้องหาอะไร?? ระหว่าง "ประชาธิปไตย" กับ "ความเป็นธรรม"?? ถามว่า ถ้า webmaster ตอบว่า ให้เสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดนี้เห็นด้วยกับนาย ThaiTruth ล้างโคตรทักษิณ สี่หามสามแห่ aiwenmei กันหมด ซึ่งมีแนวโน้มเอนเอียงเข้าข้าง 3-4 คนนี้ และประชามติบอกว่า  snowflake ผิด snowflake จะยอมรับได้ไหมแบบนี้??? กรณีนี้เสี่ยงส่วนใหญ่ สามารถให้ความเป็นธรรมต่อ snowflake ได้หรือเปล่า ?? snowflake จะเลือกอะไรระหว่าง "ประชาธิปไตย ที่ไม่มีความเป็นธรรม" กับ "ความเด็ดขาดจาก webmaster แต่มีความเป็นธรรม" ?


ไม่อยากเรียกการเรียกร้องให้ไปเลือกตั้งว่าเป็นตรรกะแบบ "scumfake" เลย จริงๆนะ ประเทศที่เธอไปเรียน ไปฝึกพูดฝรั่งซะปร๋อมา  เขาสอนให้ตัดสินผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร ด้วยการ "ไปเลือกตั้ง" หรือเปล่านะ?? ประเทศนั้นชื่ออะไร ??


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ไทมุง ที่ 05-11-2006, 23:44
อภิสิทธิ์ เสนอ "การเมืองพอเพียง" เหมือนใครซักคนในเสรีไทย เดี๋ยวจะลอง ๆ กลับไปอ่านอีกที

อยู่นี่...หามาให้แล้วลุงแคน http://forum.serithai.net/index.php?topic=8307.0


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 06-11-2006, 00:06
จากกระทู้คุณไทมุงนำมาฝาก..
Neoconservative ความเห็นที่ 3
....................................
ประชาธิปไตย ตามแนวคิดพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

ประชาธิปไตย แปลมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งคำนี้มาจากคำว่า Demokration ในภาษากรีก แปลว่า การปกครองของประชาชน ดังที่อดีตประธานาธิบดี ลินคอนของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้เป็นเสมือนคำคมว่า "รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน" ซึ่งหมายถึงระบบการปกครองตามอุดมคติ ระบบหนึ่ง ที่รัฐบาลในระบบประชาธิปไตยจะให้โอกาสอันเท่าเทียมกันในการดำรงชีวิต การแสวงหา ความสุข เป็นต้น๗

          นอกจากนี้ "ประชาธิปไตย" คำนี้ใช้ใน ๓ ความหมายใหญ่ๆ ซึ่งถ้ากำหนดเป็น วงกรอบหรือฐานะใหญ่ๆ ได้ ๓ ฐานะด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ๑) เชิงความคิด ๒) รูปแบบการ ปกครอง และ ๓) วิถีชีวิต โดยมีคำอธิบายเพิ่มเติมโดยสังเขปคือ

          ๑. ในฐานะเป็นปรัชญา (Phi-osophy) ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ประชาธิปไตยในความหมายนี้ มุ่งเน้นไปในเรื่องของความคิด เป็นสภาพทางมโนกรรมทั้งของผู้นำและคนทั่วไป คือ ทั้งของผู้บริหารประเทศ และ พลเมืองทั่วไป

          ๒. ในฐานะเป็นรูปแบบการปกครอง (Forms of Government) เป็นการพิจารณาประชาธิปไตยในเชิงโครงสร้างของรัฐบาลแบบประชาธิปไตย เช่น เป็นระบบรัฐสภา เป็นระบบประธานาธิบดี

          ๓. ในฐานะเป็นวิถีชีวิต (Way of -ife) หมายถึง
          ๓.๑ วิถีทางแห่งการยอมรับเสียงข้างมาก
          ๓.๒ ความมีใจกว้าง
          ๓.๓ การมีขันติธรรม
          ๓.๔ การไม่ใช้ความรุนแรง
          ๓.๕ การเอาใจใส่ในกิจการบ้านเมือง (การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง) อันเป็นเรื่องการประพฤติในสังคม๘

          จากที่ได้นิยามความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย มาโดยสังเขปนั้น ก็พอจะประมวล ลักษณะที่สำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้เป็น ๔ ประการ ดังต่อไปนี้
          ๑. ประชาชน เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในรัฐ อาจใช้อำนาจทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
          ๒. ประชาชนทุกคนในรัฐ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจน มีสิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
          ๓. การดำเนินการต่างๆ ของรัฐนั้น คือ เอามติของเสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสิน แต่ในขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยหรือคนส่วนน้อยของรัฐ จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่ป้องกันมิให้ประชาชนส่วนใหญ่ กดขี่ข่มเหงอย่างผิดกฎหมาย และผิดทำนองคลองธรรม
          ๔. กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองซึ่งได้รับความยินยอมพร้อมใจของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงออกในรูปของการเลือกตั้ง การอภิปราย การออกเสียง ประชามติ การเสนอร่างกฎหมายของประชาชน เป็นต้น

          พระธรรมปิฎกได้นิยามคำว่า ประชาธิปไตยไว้อย่างน่าฟังยิ่งว่า เมื่อพูดถึงประชา- ธิปไตย ถ้ากล่าวถึงความหมาย มีวิธีพูดง่ายๆ อย่างหนึ่งคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดี ลินคอล์น มาอ้าง เพราะคนชอบ และรู้จักกันมาก คือวาทะที่ว่า "ประชาธิปไตยเป็นการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน" วาทะนี้คนจำได้แม่น เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแง่ของความรู้สึกตื่นเต้นว่า ตนเองจะได้ เช่น จะได้สิทธิ ได้อำนาจ หรือ ได้ความเป็นใหญ่ในการที่จะเป็นผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้มองคือ "ความรับผิดชอบ"

          ดังนั้น จากวาทะลินคอล์นนั้น พระธรรมปิฎกมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ว่า ประชา- ธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนนั้น เป็นการเตือนให้รู้สึกตัวด้วยว่า คุณภาพของประชาธิปไตยอยู่ที่คุณภาพของประชาชน เพราะว่า โดยปกติ คุณภาพของการปกครองย่อมขึ้นต่อคุณภาพของผู้ปกครองเป็นสำคัญ ด้วยว่าในสมัยก่อนการ ปกครองอยู่ในกำมือของผู้ปกครองโดยตรง คุณภาพของประชาธิปไตย ก็วัดได้จากผู้ปกครองนั่นเอง แต่ในสมัยนี้ ในเมื่อประชาชนมาเป็นผู้ปกครอง บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแค่ไหน ก็อยู่ที่คุณภาพของประชาชนเป็นสำคัญ๙

          จึงกล่าวสรุปได้ว่า พระธรรมปิฎกได้นิยามประชาธิปไตยโดยให้ความสำคัญในแง่ คุณภาพของประชาธิปไตยเป็นหลัก โดยเน้นว่า

          "ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ำ ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน แล้วคุณภาพของประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ขึ้นต่อการศึกษา"๑๐

อ่าน บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่

http://202.28.52.4/article/article_file/13dissertation47.html


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 06-11-2006, 00:27
ขอบคุณท่านเว็บมาสเตอร์ที่ช่วยลบความเห็นของดิฉันออกไปด้วยค่ะ  :slime_v:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 06-11-2006, 00:29
ดิฉันก็จะไม่มาที่นี่อีกแล้ว
หวังว่าทุกท่านคงพอใจ
[/quote]

* ตอบเฉพาะตรงนี้ก่อน ... ไม่ต้องไปไหนหรอก ... อยู่นี่แหละ  !!!


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 06-11-2006, 00:32
*  ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่จะคุยต่อ... ในมุมมองของ หิมะ .. ก็คือ ...

   " เลือกตั้งตามกติกาให้ชนะเขาให้ได้ ..เอาแต่บอกว่า ทำไม่ได้ๆ ... เลือกตั้งยังไงก็แพ้ "  ใช่ไหม ??

   งั้น ... เอ้ ถามต่อว่า... ไม่ลองย้อนมองที่ผ่านมาบ้างเหรอว่า

   เหตุการณ์มันเป็นเช่นไร .... ??

   หิมะ .. คิดว่า .. ระบอบทักษิณเป็นอะไรที่ฉาบฉวยงั้นหรือ กะ...เวลา 5 ปีที่เขาฝังรากเอาไว้

   ที่ผ่านมาปัญหาต่างๆ ... ไม่ว่าจะเป็นการแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานราชการ .. หรือองค์กรต่างๆ มีมากมายแค่ไหน

   ดูอย่าง กกต. ที่ หิมะ..พูดถึง ... ต้องมีแรงกดดันทับถมนานแค่ไหน...กว่าจะเปลี่ยนเอาไอ้ 3 หนานั้นออกได้
   
   และพวกเขาก็ไม่ได้ออกเพราะเต็มใจ ... แต่โดนศาลสั่ง 

   ( ซึ่งช่วงนั้นความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม...ก็คลอนแคลนเหลือเกิน

      เพราะ...เราก็ไม่รู้ว่าช่วงที่แม้วมันกร่าง ... มีใครบ้างที่ไม่ขายตัวเพื่อเงินของมัน )

   หรือจะให้มองกันที่ ... คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ... มีใครทำอะไรกะไอ้พวกโกงเนียนๆ ได้บ้างไหม

   ในเมื่อทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันไว้หมดแล้ว ... ???

   จำตอนที่แม้วมันอยากได้เสียงข้างมากจนตัวสั่นได้ไหม .... ครั้งที่ผ่านมาน่ะ

   มันทำทุกทาง ... เพื่อให้ได้ สส. เยอะที่สุดจะเอา วัว - ควาย .. มาเป็นมันก็เอา

   เพื่ออะไร ???  ทำไมมันถึงไม่อยากให้มีการอภิปราย - ค้าน.. หรือตรวจสอบมันได้ ???

   แล้วดู .... ครม . เก้าอี้ดนตรีของมันแต่ละคนสิ ... อุบาทว์ไหม

   หรือจะพูดถึงรากหญ้า ... ฐานเสียงสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

   หิมะ ... คิดว่าคนเหล่านั้นจะมีภูมิความรู้และเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย .. เท่ากะ หิมะ หรือเปล่า ??
   
   คิดไหมว่า .... ทำไมรากหญ้าบางคนถึงรู้สึกว่า .. แม้ว มันมีบุญคุณกะเขาจังที่เอาเงินไปแจก

   ( มันก็เงินภาษี ... เราๆ ท่านๆ ทั้งนั้นไม่ใช่เงิน แม้ว .. ซักหน่อย !! )

   มีอีกมากมายเยอะแยะ ... ที่เชื่อมโยงกันเป็นตาข่ายและมีผลให้รู้ได้ว่า

   ต่อให้กากบาทอีกครั้ง .... ไอ้เลวนี่มันก็ยังมีโอกาสกลับมาได้

   เอ้ ..นึกภาพไม่ออกนะ ..... ว่าถ้า แม้ว มันกลับมาได้อีกครั้ง.... จะมีอะไรที่ไปคาน อำนาจ .. ที่มันฝังไว้ได้อีก

   ไม่มีใครไม่อยากรักษาสิทธิ์ในเสียง 1 เสียงของเราหรอก

   แต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ .... มี คมช. เข้ามาแล้วทำไมไม่รอดูเขาสักหน่อย

   เขาเพิ่งเริ่มเข้ามาได้แค่เดือนกว่า ๆ ... ในเวลาที่เขาขอไว้ปีกว่าๆ ใช่ไหม ??

   ให้ช่วงเวลานี้เขาทำงานไปก่อน ..... พร้อมตรวจสอบข้อบกพร่องเขาไปว่าสิ่งที่เขาพูดไว้

   อะไรบ้างที่เขา  "  ไม่รักษาคำพูด "  ตัวเอง.. แล้วมา ตำหนิกัน

  มันจะดีกว่าประชดประชันกัน .... เรื่องนายกที่มาจากทหารและรถถัง ..... ดีไหม ????


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 06-11-2006, 00:51
กลับมาที่กระทู้


รศ.จรัญ โฆษณานันท์
นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ยอมรับว่า "กฎอัยการศึก" เป็นกฎหมาย

การตีความแบบอาจารย์เขียน ก็บอกว่า ทหารมีสิทธิ์ทำรัฐประหาร แต่อย่าลืมว่า "ต้นทุน" สูงมาก หากพลาดคือตาย หรือ เป็นกบฎ

แต่ประเด็นที่ต้องตีความกันคือ "การประเมินสถานการณ์" ต่างกันว่า แค่ใหน รัฐเสียหาย ตรงนี้ต่างหากที่สังคมมองต่างกัน

หากประชาชนไม่เห็นด้วย "รัฐประหาร" เกิดขึ้นได้ยาก และไม่มีวันสำเร็จ...

หากถามหาเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก มันไม่มีหรอกครับ เพราะกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นรายมาตรา...

ที่จริงตัวหัวข้อแทบจะไม่ต้องตั้งเป็นประเด็นได้เลย

เสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก มันไม่มีหรอกครับ...มันกำปั้นทุบดินเกินไปหัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 06-11-2006, 00:58
  * ตรงนี้.. ขอนอกเรื่องนิดนึง .. นะค่ะ

   สำหรับบางท่าน ... ดิฉัน .. คิดว่าพวกคุณก็เกินไปเหมือนกันเนาะ

   ที่ไปตาม ด่า .. หิมะ .. เขาทุกกระทู้นะ

   คือ .. ถึงจะไม่ชอบที่ หิมะ .. ตัดแปะ หรือ ประชดประชัน .. เวลาตอบ

   แต่ในเมื่อไม่พอใจ ... ก็เถียงกะเขาในสิ่งที่เขายกมาสิค่ะ

   ทำไม .. บางคนต้องเข้าตั้งหน้าตั้งตา ด่า ... เขาอย่างเดียวด้วยหล่ะ  !!


ปล.1   ขออภัยด้วยค่ะ ... ถ้าความเห็น ดิฉัน .. จะทำให้ไม่พอใจกัน

ปล. 2  กลับเข้า กระทู้ ....... เหมือนที่ ลุงแคน ว่าดีกว่าเนาะ  


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 06-11-2006, 01:07
อะน่ะ...ขิงก็รา ข่าก็แรง...ผลเกิดจากเหตุทั้งนั้นครับ...

แรงตกกระทบ ย่อมเท่ากับแรงสะท้อน กฎตายตัว

ยังไงละก้อ...ใจเย็น ๆ กันบ้างละกัน...


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 06-11-2006, 01:18
^
^

* เห็นด้วย กะ ลุงแคน ... ค๊า  ว่าให้ใจเย็นๆ กันหน่อย

   ( แหะ แหะ ... อันนี้  เอ้ ..ก็เอาไว้บอกตัวเองด้วยเหมียลกัน ฮี่ ๆๆๆ    :slime_shy:  )

   


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Naymoon ที่ 06-11-2006, 01:34
อันนี้ผมคิดเอาเองนะ


คงไม่ต้องกังวลเรื่องกฎอัยการศึกมากนักหรอกครับ

ในเดือนธันวาคมปีนี้ เราก็จะมีวันมหามงคลอีกวันนึง
ผมเข้าใจว่ากฎอัยการศึกคงยกเลิกก่อนจะถึงวันนั้นแน่ๆ
คงไม่สมควรเท่าไหร่นักถ้าจะให้มีประกาศอยู่


ซึ่งตอนนี้ถ้าให้เดา (เดานะ) คงกังวลกันเรื่องคลื่นใต้น้ำ
ก็เลยต้องรอให้ ผลการตรวจทุจริตนั้นมีผลออกมาเสียก่อน

ซึ่งถ้าผลสอบออกมาแล้ว ผลที่ได้เข้ากับเหตุผลในการปฏิรูป
ก็จะเป็นตัวเสริมว่าทำไปตามนั้น และยังช่วยให้กระแสต่อต้านจาก
คลื่นใต้น้ำเบาบางลง คงไม่หมดแต่ลดลงบ้าง (รวมถึงคลื่นต่างประเทศด้วย)


หลังจากนั้นก็ค่อยยกเลิกกฎอัยการศึกตามมา

ถ้าจากเหตุผลเหล่านี้คงต้องเร่งให้ทันก่อนเดือน ธ.ค.


ก็ไม่นานครับอย่าใจร้อนกันนัก


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 06-11-2006, 01:47
ต่างชาติก็กดดันมากครับ ทั้ง อียู และอเมริกา

ผมก็มองไว้แต่แรก อาจประกาศยกเลิก ก่อน ธันวาคม


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 06-11-2006, 02:07
โดนด่า เลย  :slime_shy: :slime_shy:

5555+

ถ้าเจ๊เกล็ดหิมะ ตอบคำถาม แบบ เจ๊ c-u  ผมก็ไม่ว่าหรอกครับ

แต่รำึคาญการตอบ แบบลีลา...โยกไปโยกมา คลึงไปคลึงมา....หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 06-11-2006, 05:45
แปลกนะคนเรา  ความคิดไหลจากสมองอย่างไร ปลายนิ้วก็พิมพ์ไปอย่างนั้น พิมพ์มาแล้วโพสท์มาก็ไม่มีใครเขาลบทิ้ง
ยังจะมีหน้ามาบอกว่า ไม่อิสรภาพ ไม่มีเสรีภาพ

ต้องแบบไหนถึงจะมี แบบที่ทักษิณสั่งให้ฟ้องสุภิญญา หลายร้อยล้านอย่างนั้นหรือเปล่าที่จะเรียกว่ามีเสรีภาพ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 06-11-2006, 08:35
เห็นด้วยกับคุณสี่หามสามแห่

สมัยนี้การตอบแบบใช้ตรรกะโจร มันซ่อนอยู่ในลีลาแบบสุภาพเรียบร้อยครับ แต่โยกไปโยกมา คลึงไปคลึงมาแบบนั่นแหละ ถึงบอกว่า อย่ามองแค่ภาพข้างนอกไง มันก็เหมือนสังคมสมัยนี้ไง โจรสมัยนี้เขาใส่เสื้อนอกกันแล้ว แล้วแถมมี "ทนาย" บางคน มาคอยตามแก้ต่างให้ท้าย เบี่ยงให้ไปทะเลาะกับตัวทนายเอง ยิ่งทำให้เรื่องมันขยายมีคู่กรณีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะถามตอบกันตรงๆแบบคุณ see you ก็จบเรื่องแล้ว

เจ้าของกระทู้ก็ยิ่งได้ใจสิครับ ก็คลึงๆโยกๆต่อไปเรื่อยๆ แถมยังมากล่าวหาคนอื่นเป็นอันธพาลแบบข้างเดียวด้วย แบบไม่ได้เล่าความเป็นมาอีกครึ่งหนึ่งว่าใครนะเชื้อเชิญการรุมสับมาเอง แต่แรกเลย ตามจิกกัดไม่เลิกแต่แรกเลยไปดูกระทู้สมัยแรกๆสิครับ อยู่ดีๆไม่มีใครไปตามด่าทุกกระทู้หรอกครับ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

อธิบายต่อ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เลิก ถ้าบอกว่าใครตามจิกตามกัด มันก็กระทบผม ผมก็มีสิทธิชี้แจง


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 06-11-2006, 09:35
พอสมาชิกเสรีไทยที่เป็นท่านชายด่า ก็มีหลายท่านแสดงความเห็นใจว่า รุนแรงเกินไปเหมือนรังแกผู้หญิง แต่ความจริงก็คือผู้หญิงแบบคุณเกล็ดหิมะที่แถไปได้เรื่อย ๆ ตะแบงโดยไม่อาย อวดเก่ง อวดตัวเป็นผู้รู้ นั้น สมควรถูกด่าอย่างยิ่ง  :mrgreen:

ตอนนี้ก็ทำตัวขี้ฟ้องอีก เวงกำเจง ๆ  :slime_mad:

ดิฉันเริ่มสงสัยแม่ยกอย่างคุณ snowflake เสียแล้วสิ จากตอนแรกก็แค่คิดว่า คุณน่ะมันพวกคิดวนเวียนอยู่ในหัวสี่เหลี่ยม แต่ดูแล้ว คุณน่าจะยอมเปลืองตัวเป็นหนังหน้าไฟให้กับใครบางคนหรือคนบางกลุ่มแน่ ๆ และน่าจะมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลแฝงเร้นอยู่  :slime_evil:

คิดดีแล้วหรือ ? หือ ? ที่จะให้คนเขา "หลอกใช้" ?

โชคดีนะแม่คุ้ณณณณณ  :slime_evil:


หัวข้อ: Re: เรียน webmaster
เริ่มหัวข้อโดย: MacBookPro ที่ 06-11-2006, 10:40
พอสมาชิกเสรีไทยที่เป็นท่านชายด่า ก็มีหลายท่านแสดงความเห็นใจว่า รุนแรงเกินไปเหมือนรังแกผู้หญิง แต่ความจริงก็คือผู้หญิงแบบคุณเกล็ดหิมะที่แถไปได้เรื่อย ๆ ตะแบงโดยไม่อาย อวดเก่ง อวดตัวเป็นผู้รู้ นั้น สมควรถูกด่าอย่างยิ่ง  :mrgreen:

อย่างว่า ตอนทำเขาก็ไล่ใส่ฉอดๆๆๆๆๆๆ แต่พอจะโดนรับ ยกกระโปรงมาบังหน้าทันที อย่างว่า หน้าบางแล้ว เสร่อ...

ดิฉันเริ่มสงสัยแม่ยกอย่างคุณ snowflake เสียแล้วสิ จากตอนแรกก็แค่คิดว่า คุณน่ะมันพวกคิดวนเวียนอยู่ในหัวสี่เหลี่ยม แต่ดูแล้ว คุณน่าจะยอมเปลืองตัวเป็นหนังหน้าไฟให้กับใครบางคนหรือคนบางกลุ่มแน่ ๆ และน่าจะมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลแฝงเร้นอยู่  :slime_evil:

เห็นอยู่ครับ ว่า เธอมีความเป็นกล้างเป็นกลางขนาดไหน โพสท์ตะละครั้ง แฝงเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นเกลียดชังต่อ เหล่าผู้ที่โค่นล้มมหาบิดาหน้าเหลี่ยมๆของเธอน่ะครับ :slime_smile2:

พูดถูกใจ  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 06-11-2006, 11:19
*  ไม่ได้เจาะจงว่าใครเลยค่ะ ...  คุณสี่หาม.. คุณThaiTruth.. คุณเหม่ย  ฯลฯ

    เอ้ ... แค่พูดถึงคนที่เข้ามาแบบตั้งใจด่าอย่างเดียว

    โดยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกะเนื้อหา ... หรือ .. เนื้อความใน กระทู้ .. เลยสักนิด   

    เข้าใจคะ ... ว่าการโต้แย้งกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วในทุก.. กระทู้

    และในการโต้แย้ง ... คงไม่มีใครมานั่งดัดแปลงคำพูดที่มันสวยๆ กันนักหรอก

    อย่าง .. เอ้ ....... เอ้ ก็เถียงกะใครต่อใครบ่อยไป  :slime_bigsmile:

    ใน # 66  อ่ะ .... ความหมายทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นแหละ

    ใครจะพอใจใครหรือไม่พอใจใคร ... เป็นการส่วนตัวก็ตามใจกันเนาะ ... ไม่ว่ากัน

    แค่มาติง ... คนที่ตั้งหน้าตั้งตา ด่า.. แบบไม่มีการเสวนากันเลยแค่นั้นเองค่ะ ..  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 06-11-2006, 11:34
ผู้หญิงที่ไม่ชอบทักษิณ ไม่ชอบเลียตูดทหาร ก็มีแค่คนเดียวในนี้ ยังโดนซะเละ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 06-11-2006, 11:46
ไม่ว่าหญิงหรือชาย หาก "สาดน้ำรดกัน" ก็ย่อมเปียกทั้งคู่

ไม่ว่าฝ่ายใหนหรอก แถเอ๊ย...ทุกฝ่ายนั่นแหละ คนเกลียดเหลี่ยมที่เป็นหญิง โดนมาก ๆ ถึงกับหนีไปก็มี

ผู้ชายเกลียดเหลี่ยม โดดอัดหนัก ๆ ก็เบื่อไปก็มี

การโต้แย้ง กับโต้เถียง มันใกล้กันมาก เสียดสีในเนื้อหาก็พอทน

แต่เสียดสีตัวบุคคล บางทีคนเราความอดทนไม่เท่ากัน

ผู้ชายที่เถียงไม่ตกฟาก ก็ทำเอาพรรคพวกเอือมระอาเหมือนกันนะ

ยิ่งประเภท ข้าง ๆ คู ๆ เพื่อน ๆ อยากผลักให้ลงคูก็บ่อย ๆ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 06-11-2006, 11:49
จินตนาการว่าจริง ข้อเท็จจริงว่าแถ มันก็คงต้องเถียงกันไม่ตกฟากหละครับ


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ล้างโคตรทักษิณ ที่ 06-11-2006, 11:51
ผู้หญิงที่ไม่ชอบทักษิณ ไม่ชอบเลียตูดทหาร ก็มีแค่คนเดียวในนี้ ยังโดนซะเละ

คนไหนหว่า เห็นแต่ผู้หญิงไม่ชอบทหาร รักตูดทักขี้ น่ะ  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: p ที่ 06-11-2006, 11:53
ผู้ชายที่เถียงไม่ตกฟาก ก็ทำเอาพรรคพวกเอือมระอาเหมือนกันนะ
ยิ่งประเภท ข้าง ๆ คู ๆ เพื่อน ๆ อยากผลักให้ลงคูก็บ่อย ๆ


ท่าน CanCan ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมครับ


 :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 06-11-2006, 13:29
ผู้ชายที่เถียงไม่ตกฟาก ก็ทำเอาพรรคพวกเอือมระอาเหมือนกันนะ
ยิ่งประเภท ข้าง ๆ คู ๆ เพื่อน ๆ อยากผลักให้ลงคูก็บ่อย ๆ


ท่าน CanCan ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมครับ


 :slime_bigsmile:

พูดลอย ๆ ไม่เจาะจงใครหรอกครับ กลัวถูกผลักคืน ฮ่า ฮ่า


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 06-11-2006, 13:48
อยากรู้จริง ๆ ว่าแม่ยกอย่างคุณเกล็ดหิมะ จะตอบกระทู้ข้างล่างนี้ว่าอย่างไร  :slime_bigsmile:

http://forum.serithai.net/index.php?topic=9553.msg134736;topicseen

เพราะคุณเธอถามหาว่า ความดีมีมาตรวัดด้วยหรือ ?  :slime_smile2:

คุณเธอจะชอบแถและตะแบงว่า ไม่รู้จักจริยธรรม เฮอะ ๆหัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: ********Q******** ที่ 07-11-2006, 07:07
เข้ามาดู ตกลงสิทธิเสรีภาพ อาจจะมีกันมากเกินไปด้วยซ้ำนะผมว่า

รัฐประหารครั้งนี้ และการใช้กฎอัยการศึกจำเป็น  เพราะขบวนการจัดตั้งทางการเมืองช่วงหลังนี้

ฝ่ายรัฐบาลเดิมจะเอาคนมาประชันกัน อันตรายครับ และเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินไว้กินรวบด้วย

ตถตา อย่าไปคิดมาก มองไปข้างหน้าดีกว่า...
                                                        :slime_smile: :slime_cool:


หัวข้อ: Re: เสวนา: มีไหมหนอ… ‘สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎอัยการศึก’
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 07-11-2006, 07:36
แด่ ผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะ
ผู้ที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่มีความละอายใจ
ถึงอาศัยพวกมากลากไปก็ไม่ทำให้สิ่งที่พูดกลายเป็นความถูกต้องได้
สักวันกรรมต้องตามมาสนอง ถึงคนที่ทำจะไม่เชื่อกฏแห่งกรรม ก็ไม่มียกเว้น

แม้ว่าเวรควรระงับด้วยการไม่จองเวร
แต่เพื่อมิให้เกิดการกระทำอย่างอหังการ์ย่ามใจคึกคะนองเหลิงลำพองต่อไม่สิ้นสุด
จะไม่มีการอโหสิกรรมใดๆ แก่ผู้มีจิตคิดร้ายอีกต่อไป
ใครก่อวจีทุจริต มโนทุกจริตใดไว้ ขอให้ได้รับกรรมสนองตามที่ได้กระทำไปทุกประการ

และสำหรับผู้ที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าการด่าเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณ
ที่จะกระทำกับใครเมื่อไหร่ก็ได้นั้น จงไปคิดดูใหม่
ถ้าเรื่องง่ายๆ แค่นี้ ไม่เข้าใจ ไม่ต้องไปพูดถึงจริยธรรมที่ตัวเองยังไม่รู้จัก
ให้มันน่าสมเพชเวทนาอีกต่อไป

สุดท้ายการตอบ/ไม่ตอบ พูด/ไม่พูด กับใครที่ไหน เมือ่ไหร่
เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตามระบอบประชาธิปไตย
อย่าได้หลงผิดคิดเอาอำนาจเผด็จการที่ตัวเองนิยมมาบีบบังคับ
กับเสรีชน

ขออนุญาตล็อคกระทู้นี้ เพราะคงไม่มีการตอบตามเนื้อหาต่อ
ที่ผ่านมา ถ้าลองนับดูก็จะมีข้อความขยะซะมากกว่า         
ขนาดว่าผู้ดูแลลบไปมากแล้ว ก็ยังไม่เลิกรา
คนที่ไม่เคารพกฏ แม้แต่ที่ได้ตกลงกันเป็นการภายใน
ไม่มีค่าควรแก่การคบหา ไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหน
และให้น่าสงสัยว่าจะเป็นพลเมืองร้ายของสังคมใหญ่
หวังว่าคงคาดผิด เพื่อเห็นแก่ประเทศไทยที่ทุกคนรัก
แต่บางคนแอบอ้างผูกขาดเพื่อเป็นเครื่องมือใส่ร้าย
จบดีกว่า ก่อนจะเพ้อเจ้อน่าเบื่อ
เอาเป็นว่า ความจริง เป็นสิ่งไม่ตาย สักวันมันก็ปรากฏ
อย่าได้ปิดหูปิดตา อคติ สุดโต่ง ไม่ว่าเรื่องใดหรือผู้ใด
มองให้รอบด้าน ฟังและใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ทีละเรื่องละอย่าง
อย่าไปฝังหัวยึดที่ตัวบุคคล ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าดีแน่แท้แค่ไหน ดีตลอดไปหรือไม่

ด้วยความปรารถนาดี

 :slime_smile: