ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ทำลาย ที่ 30-06-2006, 12:38หัวข้อ: เปิดโฉมแกนนำ'ทรท.-ปชป.'ส่อถูกตัดสิทธิตั้งพรรคใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ทำลาย ที่ 30-06-2006, 12:38
(http://www.freephotopost.com/uploads/11d4519c3f.jpg) (http://www.freephotopost.com)

ตรวจแถวระดับแกนนำ5พรรค ที่ถูกอัยการสูงสุดมีมติส่งเรื่องยุบพรรคให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งหากเป็นไปตามนี้ทั้งจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปี

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :  


          หลังจากอัยการมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบ 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย 

            หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคทั้งหมดจริง ตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 69 ระบุว่า ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ต้องยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ตามมาตรา 8 อีกไม่ได้ ทั้งนี้ภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป

            หากสำรวจรายชื่อกรรมการบริหารของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปัตย์ (ปรากฎอยู่ในเวปไซด์ของทั้ง 2 พรรค) บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถไปขอจัดตั้งพรรคการเมือง หรือ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม่ได้ ดังนี้  

 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย    

            1.พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หัวหน้าพรรค, รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย 2.คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ 3.นายจาตุรนต์  ฉายแสง  4.นายไชยยศ  สะสมทรัพย์  5.พล.อ.ธรรมรักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 6.นายเนวิน  ชิดชอบ  7.นายประชา  มาลีนนท์  8.นายประยุทธ  มหากิจศิริ   9.นายปองพล  อดิเรกสาร 10.นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

            11.นาย  พินิจ  จารุสมบัติ 12.นายโภคิน  พลกุล 13.นางเยาวภา  วงศ์สวัสดิ์ 14.นาย วันมูหะมัดนอร์  มะทา  15. นายสนธยา  คุณปลื้ม  16. ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  17.นายสมชาย  สุนทรวัฒน์ 18.นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  19.นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม  20.นายสุชาติ  ตันเจริญ  21.ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย 22.นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 23.นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  เลขาธิการพรรค 

            รองเลขาธิการรพรรค ประกอบด้วย 24. นายพรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช  25.นายชานนท์  สุวสิน 26.นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 27.  นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี 28.นายภูมิธรรม  เวชยชัย 29. ดร.สิริกร  (ลีนุตพงษ์) มณีรินทร์  เหรัญญิกพรรค  30.น.ต.ศิธา  ทิวารี  โฆษกพรรค

            กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย 31.นางกอบกุล  นพอบรมดี 32. ดร.กันตธีร์  ศุภมงคล  33.นายจำลอง  ครุฑขุนทด  34.นายฉัตรชัย  เอียสกุล  35.พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย์  36.นายบุญชู  ตรีทอง 37.นายประจวบ  ไชยสาส์น 38.นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ 39.นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด  40.นายพันธ์เลิศ  ใบหยก 41.นายระวี  หิรัญโชติ 42. ผศ.ดร.รุ่งเรือง  พิทยศิริ  43.นางลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์   44.นายวราเทพ  รัตนากร  45.นายวิเศษ  จูภิบาล 

             46.นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล  47.นายสุขวิช  รังสิตพล  48.นายสุพร  อัตถาวงศ์ 49.นายสุชัย  เจริญรัตนกุล 50.นายสุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง  51.นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ 52.นายสุริยา  ลาภวิสุทธิสิน 53.นายสุวิทย์  คุณกิตติ 54.นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  55.นายอดิศร  เพียงเกษ 56. ดร.อดิศัย  โพธารามิก 57.นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  58.นายเอกพร  รักความสุข 59.นายเกรียง  กัลป์ตินันท์  60.นายเกษม  รุ่งธนเกียรติ

            61.นายจาตุรงค์  เพ็งพรพัฒน์ 62.นายชูชัย  มุ่งเจริญพร 63.นายทองหล่อ  พลโคตร 64.นายธีระยุทธ  วานิชชัง 65.นายประชาธิปไตย  คำสิงห์นอก  66.นายประสิทธิ์  จันทาทอง 67.นายปรีชา  เลาหพงศ์ชนะ 68.ว่าที่ร.ต.ไพโรจน์  สุวรรณฉวี  69.นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล  70.นายวิฑูรย์  วงษ์ไกร  71.นายวุฒิชัย  สงวนวงศ์ชัย  72. นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  73.  นายสมศักดิ์  คุณเงิน   74.นายสาคร  พรหมภักดี 75.นางอรดี  สุทธศรี 

            76.นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย)  ทรัพยสิทธิ  77.นายเอกภาพ  พลซื่อ 78.นายชาญชัย  ปทุมารักษ์  79.นายธานี  ยี่สาร 

 80.นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ 81.นายพงษ์ศักดิ์  วรปัญญา   82.นางพิมพา  จันทร์ประสงค์  83.นายพศ  อดิเรกสาร  84.นายลิขิต  หมู่ดี  85.ว่าที่ ร.ท.น.พ.วัลลภ  ยังตรง  86.นายสิทธิชัย  กิตติธเนศวร 87.นายสุรสิทธิ์  นิติวุฒิวรลักษณ์ 88.นายอนุชา  นาคาศัย  89.นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์  90.นายทศพล  สังขทรัพย์ 

            91.นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์  92.นายประทวน  เขียวฤทธิ์   93.นายพินิจ  จันทรสุรินทร์  94.นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร 

             95.นายแพทย์ทศพร  เสรีรักษ์ 96.ดร.ไพศาล  จันทรภักดี  97.นางมยุรา  มนะสิการ 98.นายเรืองวิทย์  ลิกค์  99.นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ 100.นายวีระกร  คำประกอบ 101.พ.ต.ท.อดุลย์  บุญเสรฐ 102.นายกฤษ  ศรีฟ้า  103.นายวัยโรจน์  พิพิธภักดี 

             104.นายวีระ  มุกสิกพงษ์ 105.นายสุธรรม  แสงประทุม 

            106.นายสุรเชษฐ์  ดวงสอดศรี 107.มรว.ดำรงดิศ  ดิศกุล 108.นางปวีณา  หงสกุล  109.ผช.ศจ.พิมล  ศรีวิกรม์ 110.  รศ.ดร.ลลิตา  ฤกษ์สำราญ   111.น.ส.ศันสนีย์  นาคพงศ์   

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์


            1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค,  รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย 2.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 3.นายวิฑูรย์ นามบุตร 4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 5.นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ 6.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 7.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 8.นายวิทยา แก้วภราดัย 9.นายอลงกรณ์ พลบุตร  10.ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 11.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค

            รองเลขาธิการพรรค ประกอบด้วย 12.นายกรณ์ จาติกวณิช 13.ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร 14.นายนิพนธ์ บุญญามณี

15นายถาวร เสนเนียม 16.นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เหรัญญิกพรรค 17.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรค

            กรรมการบริหาร ประกอบด้วย 18.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 19.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 20.นายอาคม เอ่งฉ้วน 21.นาสาวรังสิมา รอดรัศมี 22.นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ 23.นายสุวโรช พะลัง 24.นายธีระ สลักเพชร 25.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 26.นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล 27.นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ 28.นายขยัน วิพรหมชัย 29.นางอัญชลี วานิช เทพบุตร

30.นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ 31.นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ 32.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 33.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล 34.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 35.นายมนัส ศรีบงกช

            36.นายอนันต์ คลังจันทร์ 37.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 38.นายสาธิต ปิตุเตชะ 39.นายนราพัฒน์ แก้วทอง 40.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 41.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 42.นายจุติ ไกรฤกษ์ 43.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 44.นายชุมพล กาญจนะ 45.นายศิริโชค โสภา 46.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 47.ดร.ผุสดี ตามไท 48.นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ 49.นายอิสระ สมชัย


หัวข้อ: Re: เปิดโฉมแกนนำ'ทรท.-ปชป.'ส่อถูกตัดสิทธิตั้งพรรคใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แอ่นแอ๊น ที่ 30-06-2006, 14:42
จะมาชมเจ้าขอกระทู้ว่า เข้าใจเลือกใช้สีนะคะ  :mrgreen:


หัวข้อ: Re: เปิดโฉมแกนนำ'ทรท.-ปชป.'ส่อถูกตัดสิทธิตั้งพรรคใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: นู๋เจ๋ง ที่ 02-07-2006, 06:59
ถ้าเป็นเช่นนั้น เข้าไปในสภาไม่ได้จริงล่ะก็
สงสัย สนามหลวง และถนนราชดำเนิน จะมีคนเก่ง ฝีปากกล้า
ขึ้นเวทีเยอะขึ้นแน่ๆล่ะค่ะ


หัวข้อ: Re: เปิดโฉมแกนนำ'ทรท.-ปชป.'ส่อถูกตัดสิทธิตั้งพรรคใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: koo ที่ 02-07-2006, 18:09
เข้าได้รึไม่ได้มันอยู่ที่เงื่อนเวลาครับ ถ้าเกิดศาลตัดสินก่อนเลือกตั้ง พรรคไหนถูกหวยละก็ ม่องสนิทย้ายพรรคไม่ทันเลือกตั้ง

ถ้าเกิดศาลตัดสินหลังวันเลือกตั้ง มีเวลาให้โดดไปลงพรรคสำรองได้ ซึ่งเรื่องนี้ ทรท.เตรียมพรรคอะไหล่ไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์  :cry: เห็นบอกไม่มีพรรคสำรอง ถ้าไม่มั่นใจสุดๆ ก็กะไว้ว่าถ้าโดนยุบพรรค จะถอดใจเลิกเล่นการเมือง หรือ..เตรียมไม่ทันเพราะ คำร้องยุบพรรครวดเร็วปานส่ง Ems จาก กกต. ไปศาลรัฐธรรมนูญ

แล้วดูสิทธิที่โดนตัดไป5ปีจากการถูกยุบพรรคซิครับ ไม่ได้ห้ามเป็น สส. ไม่ได้ห้ามเป็นรัฐมนตรี ไม่ได้ห้ามเป็นนายก

สำหรับทรท. ขอแค่ตัดสินหลังการเลือกตั้งเท่านั้นก็พอแล้ว  :(


หัวข้อ: Re: เปิดโฉมแกนนำ'ทรท.-ปชป.'ส่อถูกตัดสิทธิตั้งพรรคใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Wadoiji ที่ 02-07-2006, 20:53
ปชป. ยังเหลือท่านชวน...... ที่ไม่ได้อยู่ในบรรดากรรมการพรรค...

แต่ศักดิ์ศรีท่านชวน ถ้าไม่ใช่ชื่อปชป. คงจะไม่เอาด้วย (ล่ะมั้ง)