ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: porameto009 ที่ 20-06-2006, 17:49หัวข้อ: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่คาดว่าจะประเดิมใช้หลังมีจังหวัดที่ 77
เริ่มหัวข้อโดย: porameto009 ที่ 20-06-2006, 17:49
ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีเนื้อหาสาระที่สำคัญบางมาตราดังนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ม.ค.48 ในรัฐบาลคุณทักษิณ


มาตรา 26 ให้ต่างชาติ เช่าที่ดินได้ไม่ต่ำกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 99 ปี
มาตรา 27 การให้เช่าหรือเช่าช่วงที่ดิน เกิน 100 ไร่ ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดิน และเงื่อนไขสัญญาจะต้องให้เช่าช่วงได้

มาตรา 29 เศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจถมทะเล เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน
มาตรา 30 ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอำนาจเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ในป่าสงวนเเห่งชาติ เขตคุ้มครองและรักษาพันธ์สัตว์ป่า และเขตอุทยาน


มาตรา 31ให้ถอนสภาพที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตกเป็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฏหมายประมวลที่ดิน

มาตรา 34 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ของเศรษฐกิจพิเศษได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมทั้งปวงและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย

มาตรา 50 ให้มีอำนาจ ถมทะเล ได้มีอำนาจจัดให้มีไฟฟ้า ปะปา โทรศัพท์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอิสระให้ร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศได้

มาตรา 51 ในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ การดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต

มาตรา 52 การดำเนินการใดที่กฏหมายบังคับให้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน่ของรัฐก่อน เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ หากได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือจดทะเบียน หรือแจ้งกับเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐแล้ว

มาตรา 58 การจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดำเนินการจัดตั้งขขึ้นเองได้

มาตรา 62 สิทธิ์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการหรืออยู่อาศํยของเศรษฐกิจพิเศษคือ
1. สิทธิ์ในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของคนต่างด้าว
2. สิทธิ์ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักร
3. สิทธิ์ในการนำเงินหรือส่งเงินไปนอกราชอาณาจักร
4. สิทธิ์ในการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
5. สิทธิ์ในการถือครองหรือเปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศกับสถาบันทางการเงิน
6. สิทธิ์ที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร

มาตรา 65 คนต่างด้าวที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ไม่จำกัดเวลา
1. ช่างฝีมือ
2. ผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการ
3. คู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่ในอุปการะตาม (1) และ (2)

มาตรา 66 บุคลลต่างด้าวที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เฉพาะเวลาทำงาน (ถ้าทำตลอดชีวิตก็อยู่ได้ตลอดชีวิต)

มาตรา 69 สิทธิพิเศษของผู้อาศัยในเศรษฐกิจพิเศษ
1. สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายก่อนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในประมวลกฏหมายรัชฏากร
2. ได้รับการลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
3. ได้รับการลด หรือยกเว้นอากรนำเข้า ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฏหมาย


มาตรา 70 การผลิตสินค้าเพื่อพานิชยกรรมได้รับอากร ขาเข้า - ขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

มาตรา 70 วัสดุที่นำเข้าราชอาณาจักร เพื่อผลิตสินค้า ไม่ต้องควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน ไม่ต้องขอหรือมีใบอนุญาตนำเข้า

มาตรา 76 รายได้ที่เก็บได้ให้ตกเป็นของเศรษฐกิจพิเศษจะส่งคืนรัฐในกรณีที่เหลือ แต่ถ้าหากรายได้ขาดไม่พอบริหาร ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนจ่ายให้

มาตรา 78 ทรัพย์สินของเศรษฐกิจพิเศษไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์ไม่ได้

มาตรา 99 คนไทยเข้าไปเขตเช่าของต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ต้องการฉบับเต็มค้นหาได้ที่ www.ftawatch.org
อ่านจบแล้วถ้าไม่เรียกว่า "ขายชาติระยะยาว" จะให้เรียกว่า "กฎหมายฮิตเลอร์" ดีกว่าไหม


หัวข้อ: Re: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่คาดว่าจะประเดิมใช้หลังมีจังหวัดที่ 77
เริ่มหัวข้อโดย: NiTeLiGhT ที่ 20-06-2006, 21:24
ผมคิดในแง่ร้ายนะ มองๆ ดูแล้ว จากการกว้านซื้อที่หรือการเข้าซื้อขายหุ้น AOT จะอะไรก็แล้วแต่

อนาคตมันจะขาย สนามบินสุวรรณภูมิ ให้สิงค์โปร หรือป่าวเนี่ย บรื้อ.... น่ากลัวจัง

แนวคิดของพวกลอดช่องนะ
1.บนพื้นดินต้องเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคในย่านนี้ มันก็ทำได้แล้ว ก็คือศูนย์กลางการเดินเรือ
2.ใต้น้ำต้องเป็นจุดศูนย์กลางของเคเบิ้ลใต้น้ำ เคเบิ้ลที่ข้อมูลอินเตอร์เนตไหลผ่าน หลายๆเส้นรวมกันที่ สิงค์โปรเวลานี้

อนาคต...  ผมคิดไปเองคนเดียวว่า
1. จุดศูนย์กลางดาวเทียมในภูมิภาค โดยเอา ชิน เป็นหัวหอก เมื่อได้จุดนี้ ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของการสื่อสารในภูมิภาคนี้ด้วย
    อีกหน่อยจะทำอะไรดูหนังฟังเพลง ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้มือถือ ก็ลงมาจากดาวเทียมนี่แหละ

2. จุดศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยการ take over สนามบินสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการพิชิต หรือให้ได้มาซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิ (คิดไปเองคนเดียว)
1.สร้างความแตกแยกให้เกิดในประเทศไทย ให้คนไทยทะเลาะกันเอง ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ แต่ผมว่าคงเลือกโดยการเอาเงินไปฟาดหัวเหลี่ยมๆซื้อชินนั่นเอง
2.เข้าครอบครองกิจการที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทย อาทิเช่น กลุ่ม Bank โดยอาศัยกลไกลแบงก์ ทำให้การได้มาซึ่งเงินมีความยากลำบาก
   ง่ายๆ คือ ทำให้ประเทศขาดสภาพคล่อง บวกกับปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก อาทิเช่น ราคาน้ำมัน และผมว่าอนาคตต้องมีการมาเล่นกับเงินไทยอีกครั้ง
เพียงแต่รอเวลาให้สุกงอม เท่านั้นเอง  ผลที่ออกมาก็คือ สภาพเศษรฐกิจล้มเหลวอีกครั้ง  รัฐบาลต้องตัดสินใจ ขายสุวรรณภูมิ แต่จะไม่บอกขายโดยตรง
เพื่อป้องกันการต่อต้าน จะบอกว่าให้เช่าแทน เพื่อนำเงินมากู้สภาพเศษรฐกิจบ้านเมือง

ประเทศเค้ารวยครับ มีเงินทุนสำรองจำนวนมาก มีความถนัดในการทำอย่างนี้ วันใดที่ไทยหลงระเริง กะเมกโปรเจก จนเงินหมดถังแล้วหมดถังอีก ใช้จ่าย
งบประมาณเกินตัว มีความแตกแยกในสังคม เพราะมัวแต่ทะเลาะกัน จนไม่ระวังคนนอก  วันนั้นไทยโดนทุบเงินอีกแน่นอน 

หนทางแก้ไข ช่วยๆ กันประหยัดนะครับ ช่วยกันซื้อทองไว้ที่มือตนเองไว้ ตอนนี้ราคาลงมาแล้ว ก่อนจะมีการปั่นราคาขึ้นไปอีกรอบ ยังไงๆ ราคาขึ้นทุกวัน
แน่นอน ทองคำดำ กับ ทองคำ เป็นของคู่กันเสมอ  (เฮ้ออ...คิดเพ้อเจ้อไปเองคนเดียวครับ)


หัวข้อ: Re: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 20-06-2006, 21:38
สุดบรรยายครับ แต่ละมาตรา คือไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาบรรยายความชั่วร้ายดี

ผมคิดในแง่ร้ายนะ มองๆ ดูแล้ว จากการกว้านซื้อที่หรือการเข้าซื้อขายหุ้น AOT จะอะไรก็แล้วแต่
อนาคตมันจะขาย สนามบินสุวรรณภูมิ ให้สิงค์โปร หรือป่าวเนี่ย บรื้อ.... น่ากลัวจัง

มันแน่อยู่แล้ว ก็ไอ้เหลี่ยมอาชีพเดิมมันก็นายหน้าอยู่แล้ว ตั้งแต่
คอมพิวเตอร์
มือถือ
เงินกู้
หรือแม้แต่ หุ้น คือเข้าไปซื้อ ถือไว้แล้วก็ขาย

ดู TPI ตอนนี้ก็ได้ครับ อันนี้ชัดมากว่ายึดไปแล้วกะขายให้สิงกะโปโตก

แล้วก็กฟผ. เชื่อว่ามันยังไม่หยุดหรอก แค่รอให้กระแสต้านกับคำตัดสินของศาลเงียบไปก่อน สบโอกาสเมื่อไรก็เอาอีก

ส่วน "อาณานิคมSHIN" นี่ คงไม่จำกัดเฉพาะสิงกะโปโตก แต่น่าจะมี ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป จีน มาช่วยกันรุมยำด้วย อะไรทำเงินได้มันขายหมด

ที่สำคัญคือ ไอ้เหลี่ยม จะไม่ยอมควักตังตัวเองแม้แต่สลึงเดียว


หัวข้อ: Re: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่คาดว่าจะประเดิมใช้หลังมีจังหวัดที่ 77
เริ่มหัวข้อโดย: Limmy ที่ 21-06-2006, 13:34
มาตรา 99 คนไทยเข้าไปเขตเช่าของต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

อีกหน่อยคงติดป้าย "คนไทยกับหมาห้ามเข้า"

แผ่นดินไทย แต่ไม่ใช่ของคนไทย ไม่นานคงนองเลือด


หัวข้อ: Re: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่คาดว่าจะประเดิมใช้หลังมีจังหวัดที่ 77
เริ่มหัวข้อโดย: porameto009 ที่ 21-06-2006, 15:54
หากคุณ Thaitruth คุณ limmy และคุณ Nitelight ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดอีก link ที่http://www.ucl.or.th/story_1/gov_ecoarea.doc. (ร่างฉบับเต็ม) ครับอยากจะลงทั้งหมดแต่ท่าทางตัวอักษรคงเกินหัวข้อ: Re: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่คาดว่าจะประเดิมใช้หลังมีจังหวัดที่ 77
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 22-06-2006, 11:07
ก็ให้มันรู้ไปว่า คนไทยจะเข้าไปไม่ได้ ตายเป็นตาย  8)

เข้าไปเผาบ้าน ฆ่าไอ้พวกชาติชั่วแล้วก็รีบออกมา กฎหมายมันก็มาทำอะไรไม่ได้


หัวข้อ: Re: เปิดเนื้อหา "พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ที่
เริ่มหัวข้อโดย: Yodyood ที่ 22-06-2006, 11:55
ผมว่าสิงกโปโตกมันไม่ต้องการตัวสนามบินสุวรรณภูมิหรอกครับ
เว้นแต่มันจะทำอย่างที่ จขกท ว่า คือมันเช่าแล้วให้เราซ่อม - -

----------------------------------------------------------------------
ต่อต้านมารขายชาติ
คนจังไรไม่รู้จักพอ