ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: stromman ที่ 08-05-2006, 18:33หัวข้อ: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: stromman ที่ 08-05-2006, 18:33
โฉมหน้า 6 ตุลาการศาล รธน.มีความเห็นเลือกตั้ง 2 เม.ย.ชอบตาม รธน.
 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2549 14:01 น.
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
 
นายจุมพล ณ สงขลา

 
นายศักดิ์ เตชาชาญ

 
นายสุวิทย์ ธีรพงษ์ 

 
นายสุธี สุทธิสมบูรณ์

 
พล.ต.อ สุวรรณ สุวรรณเวโช

 
นายมานิต วิทยาเต็ม

 
 
 
         โฉมหน้าและประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 6 ท่าน ที่เห็นว่ากระบวนการการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2เม.ย.–ปัจจุบัน ไม่มีปัญหาตามรัฐธรรมนูญ
       
       นายจุมพล ณ สงขลา
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (11 เมษายน พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
       เกิด : 7 มีนาคม 2480
       คุณวุฒิ : นิติศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
       เนติบัณฑิตไทย
       ประสบการณ์ : ผู้พิพากษาศาลฎีกา (2539-2541)
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ม.ป.ช, ม.ว.ม
       
       นายศักดิ์ เตชาชาญ
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (3 มิถุนายน พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
       เกิด : 1 มกราคม 2484
       คุณวุฒิ : - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - M.A. University of Texas at Austin U.S.A.
       - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
       ประสบการณ์ : - อาจารย์สอนวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - รองอธิบดีกรมการปกครอง
       - ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, ชุมพร, กาญจนบุรี และขอนแก่น
       - เลขาธิการสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ม.ป.ช , ม.ว.ม
       
       นายสุวิทย์ ธีรพงษ์
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
       เกิด :  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑
       คุณวุฒิ :  นิติศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
       เนติบัณฑิตไทย
       
       ประสบการณ์ :  รองประธานศาลฎีกา ๒๕๓๙
       
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :  ม.ป.ช , ม.ว.ม
       
        นายสุธี สุทธิสมบูรณ์
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
       เกิด : 22 กันยายน 2485
       คุณวุฒิ : - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2509
       - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2512
       - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2515
       
       ประสบการณ์ : - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร พ.ศ.2540 - 2545
       
       พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
       เกิด : 20 สิงหาคม 2484
       คุณวุฒิ : - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2508
       - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2508
       - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2508
       - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2512
       - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519
       
       ประสบการณ์ : - ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
       - ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
       - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
       - ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
       - กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
       - รองประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ
       - รองประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ 1 (พิจารณาความผิดกำหนดโทษ)
       - อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ 2 (รักษามาตรฐานวินัย)
       - อาจารย์บรรยายวิชาประมวลกฎหมายอาญาและระเบียบวิธีการวิจัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
       - อาจารย์วิชาการวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
       - เขียนตำรา เรื่องหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวการเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและรายงานประจำภาค
       - เขียนหนังสือเรื่อง กฎหมายปกครองและบริหารราชการไทย
       - เขียนหนังสือเรื่อง ความเชื่อของคนไทย
       
       นายมานิต วิทยาเต็ม
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
       เกิด : 31 ตุลาคม 2484
       คุณวุฒิ : - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2508
       - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (โดยทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมศุลกากร) พ.ศ.2514
       - ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 36) พ.ศ.2537
       ประสบการณ์ : - ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
                 - รองปลัดกระทรวงการคลัง
                 - อธิบดีกรมธนารักษ์
                 - อธิบดีกรมศุลกากร
                 - อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 - อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 - อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
                 - กรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                 - กรรมาธิการสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบางฉบับ
                 - คณะกรรมการร่างกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ
                 - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคลังและงบประมาณ วุฒิสภา
 
 
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: Muikung ที่ 08-05-2006, 20:14
เอามาดูเพื่อะไรเหรอครับ หรือเพื่อประจานว่า คนเหล่านี้เห็นต่างจากพวกคุณหรืออย่างไร

เลือกตั้งใหม่ เข้าสู่กติกา เดินตามทางที่มันควรจะเป็นเพื่อสนองพระราชดำรัส


หัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 09-05-2006, 06:10
ความเห็นทางกฎหมาย บางทีก็ไม่เหมือนกันหรอก

แต่เมื่อเป็นองค์คณะ ก็จะมีคำตัดสินกลางออกมา

ยึดคำตัดสินกลางดีแล้ว ไว้ค่อยอ่านคำวินิจฉัยเฉพาะตนว่า พวกท่านเหล่านั้นมีเหตุผลอะไร อย่างน้อยเพื่อการศึกษาหัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: stromman ที่ 09-05-2006, 07:33
ป่าวครับเอามาให้อ่านไว้จะได้รู้ที่มาที่ไปของแต่ละท่านเผื่อวันหน้ามีเรื่องอะไร เราจะได้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยแห่งผลที่เกิดตามหลังมาไงครับไม่ได้มีเจตนาจะประจานใครครับ
กรุณาอยาคิดแบบพวก รดน ครับ


หัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: Muikung ที่ 09-05-2006, 11:52
จริงๆ แล้วตุลาการมี ตั้ง 14 คน หรือว่า อีก 8 คน นั้น ทุกคนรู้หมดอยู่แล้ว จาเสนอ ก้อน่าเสนอ ทั้ง 8:6 เพราะทั้ง  14 คน คำวินัจฉันแต่ล่ะคนย่อมไม่เหมือนกัน ถ้าผมคิดแบบ รนด ก้อยังคิดแบบเหตุและผลของทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าคิดแบบ เสธีไทย คิดได้ฝ่ายเดียวก้อไม่ว่ากันครับ


หัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: Peeravee ที่ 09-05-2006, 12:10
ดิฉันเคารพ ในความคิดเห็นของแต่ละท่านซึ่งตุลาการทุกท่านก็น่าจะมีเหตุมีผลว่าทำไมตนจึงมีความเชื่อเช่นนั้น
และตุลาการทุกท่านก็ "มีสิทธิ"ที่จะมีความเห็นและเชื่ออย่างนั้น เราเองก็มี"สิทธิ"ที่จะเห็นและเชื่อต่างออกไป
แต่ที่สุด หาก "ความเชื่อ และ สิทธิ" นั้นอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชน ดิฉันก็สนับสนุนเต็มที่ และเคารพในคำวินิจฉัยของศาล และหากเราต้องการวิจารณ์ก็สามารถวิจารณ์ได้นะคะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ละเมิด "สิทธ"ของผู้อื่นเช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมย่อมจะไม่ถูกต้องเช่นกัน
ต้องไปศึกษากฎหมายที่เขาเรียกว่า Human Right Protection ดิฉันไม่สามารถหาได้ที่เมืองไทยเพราะไม่ได้จบกฎหมายมา แต่สำหรับ Human Right Protection ของสหรัฐอเมริกา พอจะมี หากใครสนใจ เดี่ยวคืนนี้จะ แปลให้อ่านค่ะ แต่ถ้าไม่สนใจก้ไม่เป็นไรนะคะ


หัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: Muikung ที่ 09-05-2006, 12:18
ดีครับ ผมเห็นด้วย ช่วยเอามาแปลหน่อยน้า ตั้งกระทู้ใหม่เลยก้อได้นะครับ


หัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ 09-05-2006, 12:36

แล้วอีก 8 ท่านมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  ขอชมหน่อยครับหัวข้อ: Re: มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน
เริ่มหัวข้อโดย: stromman ที่ 10-05-2006, 14:18
ดีครับคุณPeeravee
ช่วยเอามาลงให้เป็นความรู้แก่เพื่อนๆด้วยครับ